Spremembe pri delovanja sodišč v času epidemije

Spremembe pri delovanja sodišč v času epidemije

Avtor: Lenart Kmetič

V naši predhodni objavi smo že poročali o ukrepih, ki jih je zaradi ponovne razglasitve epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije sprejel predsednik Vrhovnega sodišča. Ker epidemija še vedno traja, hkrati pa je Vlada Republike Slovenije še dodatno omejila javno življenje v državi, je predsednik Vrhovnega sodišča dne 13. novembra 2020 izdal novo odredbo o delovanju sodišč (»Odredba«).

Omejitev delovanje sodišč na nujne zadeve

Bistvena novost, ki jo glede na predhodno veljavne ukrepe prinaša nova Odredba, je omejitev delovanja sodišč v nenujnih zadevah. Podobno kot že v času spomladanske razglasitve epidemije Odredba delovanje sodišč omejuje zgolj na nujne zadeve in nekatere kazenske zadeve (tj. tiste, v katerih bi kazenski pregon zastaral v šestih mesecih od uveljavitve Odredbe).

Odredba iz kroga nujnih zadev dodatno izločuje tudi menične in čekovne proteste ter menične tožbe, popise zapustnikovega premoženja, zadeve za odvzem premoženja nezakonitega izvora in še nekatere druge zadeve, vključno z nekaterimi zadevami, ki se v upravnih sporih vodijo po posameznih področnih zakonih (npr. upravni spori po Zakonu o informacijskem pooblaščencu, Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in drugih).

Slovenska sodišča tako od 16. novembra 2020 dalje razpisujejo naroke, izvajajo uradne ure in opravljajo druga procesna dejanja zgolj v nujnih zadevah. V nenujnih zadevah in zadevah, ki so dodatno izvzete iz obsega nujnih zadev, sodišča odločajo in vročajo sodna pisanja, ne izvajajo pa narokov in drugih procesnih dejanj, ki zahtevajo fizično prisotnost strank ali drugih udeležencev. Prav tako sodišča v nenujnih zadevah ne izvajajo uradnih ur. Odredba nadalje izrecno določa, da se vsi naroki v nenujnih zadevah v času veljavnosti te odredbe štejejo za preklicane, razen če so izvedeni videokonferenčno.

Odredba hkrati določa, da v nenujnih zadevah in zadevah, ki so izvzete iz obsega nujnih zadev, v skladu s četrtim odstavkom 83. člena Zakona o sodiščih, ne tečejo procesni roki. Slednji bodo ponovno pričeli teči prvi naslednji dan po javno objavljenem preklicu Odredbe, pri čemer morajo sodišča na sodnem pisanju, ovojnici ali drugi priloženi listini stranke opozoriti na začetek teka rokov. V tej zvezi opozarjamo, da Odredba izrecno prekinja zgolj tek procesnih rokov, ne pa tudi materialnih rokov, ki tako še vedno nemoteno tečejo.

Način poslovanja sodišč

Predsednik Vrhovnega sodišča je z Odredbo podrobneje opredelil tudi posamezne ukrepe, ki urejajo način poslovanja sodišč. Ukrepi so smiselno enaki že veljavnim ukrepom in tako med drugim zajemajo:

  • kjer je to prostorsko mogoče, določitev vstope točke v sodno stavbo za stranke, pooblaščence in druge osebe, ter vstopne točke za sodnike in sodno osebje, pri čemer se na vseh vstopnih točkah izvajajo vsi potrebni preventivni ukrepi za preprečitev okužbe s COVID-19 (vključno z merjenjem telesne temperature vseh vstopajočih);
  • omejitev osebnega vlaganja vlog – stranke lahko v nenujnih zadevah vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo;
  • omejitev komunikacije s sodišči – v nenujnih zadevah lahko stranke s sodišču komunicirajo le preko objavljenih elektronskih naslovov in telefonskih številk, pri čemer lahko nevabljene stranke in pooblaščenci na sodišče pridejo samo v času uradnih ur in ob predhodni najavi;
  • možnost izvedbe videokonferenčnih narokov, sej in zaslišanj, če so izpolnjeni tehnični in prostorski pogoji;
  • spoštovanje vseh veljavnih preventivnih ukrepov v primeru izvedbe naroka, seje ali zaslišanja, kar vključuje zagotavljanje razdalje vsaj 1,5 metra med osebami, ki niso iz istega gospodinjstva, nošnjo zaščitne opreme, razkuževanje in zračenje prostora ter vodenje seznama prisotnosti (s kontaktnimi podatki vseh prisotnih);
  • možnost izključitve javnosti celotne glavne obravnave ali njenega dela; in
  • druge ukrepe, ki jih določi predsednik vsakega posameznega sodišča.

Posebni ukrepi, ki jih uvaja Odredba, so stopili v veljavo 16. novembra 2020 in veljajo do njihovega preklica, pri čemer mora predsednik Vrhovnega sodišča tedensko preverjati upravičenost ukrepov. Z uveljavitvijo Odredbe je prenehala veljati prej veljavna Odredba predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 20. oktobra 2020.

Arhiv