NAŠA PISARNA

že od leta 1961 deluje po naslednjih načelih:

POTREBE STRANKE SO VEDNO NA PRVEM MESTU

Popolna osredotočenost na strankine poslovne cilje je naše glavno vodilo. S strokovnostjo, predanostjo, hitro odzivnostjo in trdim delom pridobivamo strankino zaupanje ter zagotavljamo praktične in natančne pravne nasvete, ki stranki omogočajo uspešno premagovanje ovir na poti do uspeha.

BREZPOGOJNO SPOŠTOVANJE POSLOVNE INTEGRITETE IN POKLICNE ETIKE JE PRAVA POT DO CILJA

Zaupen odnos med nami in stranko, neodvisnost, izogibanje konfliktom interesov in brezpogojno izključevanje možnosti koruptivnega ravnanja so načela, ki nam omogočajo doseganje ter vzdrževanje visoke poslovne integritete in poklicne etike.

CELOVITO POZNAVANJE PRAVNIH PODROČIJ JE KLJUČNO ZA USPEH

Kot ena vodilnih slovenskih odvetniških družb z dolgoletno tradicijo uspešno izpeljanih projektov smo optimalna izbira tudi za najzahtevnejše projekte, ki zahtevajo večplastno obdelavo in pregled z več pravnih perspektiv.

MEDNARODNE POVEZAVE SO PRILOŽNOST ZA NAPREDEK

Dolgoletno sodelovanje z uglednimi mednarodnimi odvetniškimi družbami in članstvo v mednarodnih mrežah neodvisnih odvetniških družb Lex Mundi in SEE Legal nam odpirata vrata do pridobivanja poglobljenega specialističnega znanja vodilnih nišnih pravnih strokovnjakov in spremljanja ter soustvarjanja mednarodnih pravnih trendov na svetovnem nivoju.

PODROČJA DELA

Gospodarsko pravo je eno ključnih področij našega dela. Že leta svetujemo domačim in tujim pravnim osebam različnih velikosti, od novoustanovljenih družb do mednarodnih korporacij, v vseh fazah njihovega delovanja.

Na področju prava družb poleg tradicionalnih korporacijsko-pravnih storitev strankam svetujemo tudi pri strukturiranih in čezmejnih projektih. Svetujemo glede izbire oblike poslovanja in strukture upravljanja, ustanavljanja novih družb, podružnic ali skupnih vlaganj (vključno s pripravo vse potrebne dokumentacije), oblikovanja pravnih aktov družb in izvedbe notranjih postopkov. Nudimo tudi pravne nasvete na področju pravic družbenikov ali delničarjev, vključno z delničarskimi sporazumi in opcijami, na področju upravljanja družb in glede pristojnosti in odgovornosti članov organov upravljanja in nadzora. Za svoje stranke tudi pripravimo potrebno dokumentacijo za skupščine družbenikov ali delničarjev oz. jih zastopamo na skupščinah.

Na področju gospodarskega prava nudimo pravno svetovanje in pomoč pri pripravi različnih vrst gospodarskih pogodb in pri pogajanjih za njihovo sklenitev. Svetujemo v zvezi z vprašanji o skladnosti poslovanja, kar vključuje zlasti pravne nasvete glede skladnosti pri oglaševanju, označevanju proizvodov in drugih zadevah. Pripravljamo tudi analize pravno relevantnih dejstev in ocene verjetnosti uspeha naših strank z njihovimi potencialnimi zahtevki ter zastopamo stranke v gospodarskih sporih in postopkih alternativnega reševanja sporov.

Včasih se sporom ni mogoče izogniti. V takšnih primerih se naši pravniki, ki se ukvarjajo z gospodarskimi spori, osredotočajo na razumevanje poslovnih potreb strank in s strankami sodelujejo pri oblikovanju strategije, ki se prilagaja njihovim specifičnim potrebam, upoštevaje njihov položaj v sporu. Stremimo za tem, da strankam od samega začetka spora predstavimo jasno sliko možnosti za uspeh in s sporom povezanih tveganj, ter se trudimo za izid, ki je za stranke tudi ekonomsko smiseln. V gospodarskih sporih zastopamo domače in tuje stranke, pravne in fizične osebe.

Pokrivamo celoten spekter pravdnih postopkov, ki vključujejo zlasti spore v zvezi s tolmačenjem in izpolnitvijo pogodb, spore zaradi nelojalne konkurence, spore iz zavarovanj, spore iz garancij in jamstev, odškodninske zahtevke in drugo. Poleg zastopanja strank v pravdnih postopkih imamo izkušnje tudi pri svetovanju in zastopanju strank pri alternativnem reševanju sporov vključno z izvensodnimi poravnavami, arbitražo, mediacijo in drugimi vrstami pravnih možnosti, ki vodijo v sporazumno rešitev spora.

Zagotavljanje pravne pomoči kupcem, prodajalcem, ciljnim družbam in ponudnikom financiranja v domačih in čezmejnih združitvah in prevzemih je postalo tradicija in eno najpomembnejših področij delovanja naše družbe.

Naši odvetniki svetujejo strankam in varujejo njihove interese v vseh fazah transakcije, od priprave pisma o nameri in pogodbe o varovanju poslovnih skrivnosti, izvedbe skrbnega pregleda in svetovanja o strukturi transakcije, do sodelovanja pri pogajanjih in pripravi pogodbene dokumentacije. Skrbimo, da je transakcija izvedena skladno z določili prevzemne zakonodaje, strankam pa svetujemo tudi glede različnih metod finančne poravnave ter pridobitve potrebnih dovoljenj in izvedbe transakcije.

Izkušnje imamo pri domačih in čezmejnih združitvah ter prevzemih, naj gre za nakupe deležev ali prenose premoženja podjetij, združitve, oddelitve, prevzeme, skupna vlaganja, prestrukturiranje ali drugo pravno strukturo. Naša praksa na tem področju se dopolnjuje s poznavanjem povezanih pravnih področij kot npr. prevzemnega prava, konkurenčnega prava in finančnega prava.

Naša praksa na področju nepremičnin in gradnje združuje znanje, izkušnje na slovenskem trgu in praktičen pristop, ki upošteva potrebe posameznega projekta. Svetujemo domačim in tujim nepremičninskim družbam, projektnim družbam, investitorjem, bankam in drugim družbam, ki se ukvarjajo z nepremičninskim financiranjem, nepremičninskim skladom, upravljalcem trgovskih centrov in gradbenim podjetjem v zvezi z nakupom, razvojem, gradnjo, upravljanjem in financiranjem nepremičnin.

Naši pravniki se trudijo strankam v vseh fazah nepremičninskih in gradbenih projektov zagotoviti pravne nasvete, ki so usmerjeni k praktičnim rešitvam in so stroškovno učinkoviti. Strankam svetujemo pri pridobitvi zemljišč (v obliki prenosa premoženja in/ali nakupa deleža v nepremičninski družbi, vključno z izvedbo skrbnega pregleda), pri ustanovitvi skupnih vlaganj za izvedbo nepremičninskih projektov ter pri pogajanjih in sestavi pogodb o financiranju, gradbenih pogodb, pogodb o stanovanjskih in poslovnih najemih ter pogodb o upravljanju nepremičnin. Svetujemo jim tudi pri pravnih dejanjih, povezanih z odsvojitvijo nepremičnin, ter jih zastopamo v sporih, povezanih z nepremičninami in gradnjo.

Pravno svetovanje na področju vseh vidikov bančnega in finančnega prava, od enostavnih posojil do strukturiranih finančnih transakcij, je še eno od področij našega delovanja. Svetujemo domačim in tujim posojilojemalcem in posojilodajalcem, bankam in drugim finančnim institucijam, družbam iz vseh sektorjev in institucionalnim investitorjem.

Strankam svetujemo v zvezi z zavarovanimi in nezavarovanimi posojili, domačimi in mednarodnimi sindiciranimi posojili, mezaninskim financiranjem, potrošniškim financiranjem, nepremičninskim financiranjem, projektnim financiranjem in financiranjem javno-zasebnih partnerstev, financiranjem opreme, financiranjem v letalstvu, strukturiranim financiranjem, factoringom, izvedenimi finančnimi instrumenti, prestrukturiranjem, transakcijami na kapitalskih trgih, naložbami v investicijske sklade in drugimi finančnimi posli. Nudimo pravno pomoč pri pogajanjih in sestavi (ter morebitni registraciji) pogodbene dokumentacije in instrumentov zavarovanja ter izdajamo formalna pravna mnenja. Imamo izkušnje pri izvajanju skrbnih pregledov bank ter pri financiranju prevzemov in združitev.

Ponudnikom reguliranih finančnih storitev svetujemo v zvezi z različnimi regulatornimi vprašanji (vključno z upravljanjem družb, potrebnimi dovoljenji in vprašanji potrošniškega financiranja) ter v zvezi s finančnimi produkti, ki jih ponujajo na trgu.

Domačim in tujim strankam svetujemo v zvezi z vsemi vidiki konkurenčnega prava.

Stranke zastopamo v postopkih priglasitev koncentracij in pridobitve potrebnih soglasij zaradi spremembe kontrole nad podjetji. Nudimo tudi pravno pomoč in zastopanje v postopkih zaradi zlorabe prevladujočega položaja ali kartelnih sporazumov, vključno s postopki odpustitve in znižanja globe. Imamo izkušnje na področju omejevalnih ravnanj (bodisi horizontalnih bodisi vertikalnih sporazumov) ter strankam svetujemo pri razvoju distribucijskih sistemov in sestavi licenčnih pogodb ter pogodb o poslovnem sodelovanju. Za stranke pripravljamo tudi programe zagotavljanja skladnosti poslovanja s konkurenčnim pravom in lahko nudimo takojšnjo pravno pomoč v primeru preiskav. Strankam dodatno koristi naše poznavanje povezanih pravnih področij kot so npr. združitve in prevzemi, bančno in finančno pravo, kot tudi naše povezave s tujimi odvetniškimi družbami.

Domačim in tujim strankam, pretežno družbam in njihovim upravam, pravno svetujemo v zvezi z vsemi vidiki delovnega prava.

Naše svetovanje obsega pravne nasvete glede nastanka in prenehanja delovnih razmerij (vključno s sestavljanjem pogodb o zaposlitvi s poslovodnimi in ostalimi delavci ter pridobivanjem delovnih dovoljenj). Svetujemo pri urejanju odnosov med delodajalcem in delavci, prestrukturiranju ter prevzemih in združitvah domačih ali tujih delodajalcev, odpuščanju večjega števila delavcev in zapiranju obratov, delovnopravnih vidikih skrbnih pregledov družb, reševanju delovnih sporov in drugo. Stranke tudi zastopamo pred pristojnimi delovnimi in socialnimi sodišči.

Domačim in tujim strankam svetujemo o vseh vidikih insolvenčnega prava, prestrukturiranja in likvidacije. Svetujemo investitorjem, bankam, družbam s finančno oslabljenimi poslovnimi partnerji in družbam v finančnih težavah, pa tudi njihovim lastnikom in organom upravljanja.

Naše storitve na tem pravnem področju vključujejo svetovanje v zvezi s prostovoljnimi prestrukturiranji (precej izkušenj imamo zlasti v zvezi z refinanciranjem), zaščito interesov upnikov za primer insolventnosti (vključno z ustanavljanjem potrebnih zavarovanj), čezmejnimi insolvenčnimi postopki, odgovornostjo organov upravljanja in nadzora (vključno s posledicami, predvidenimi v insolvenčni zakonodaji), upravljanjem slabih posojil, nakupi premoženja ali podjetij stečajnih dolžnikov, prostovoljnimi likvidacijami in ostalimi zadevami, povezanimi z insolventnostjo.

Imamo večletne izkušnje tako pri zaščiti kot tudi pri uveljavljanju pravic intelektualne lastnine. Naši pravniki svetujejo domačim in tujim strankam vseh sektorjev, pri čemer se vedno trudijo poiskati za stranko najugodnejšo rešitev. Posebej v sektorju farmacevtske industrije se naše storitve v zvezi z intelektualno lastnino dopolnjujejo tudi z našim poznavanjem regulatornih vprašanj, kar med drugim vključuje pridobivanje potrebnih dovoljenj za farmacevtske izdelke, ter vprašanja v zvezi z označevanjem in oglaševanjem teh izdelkov.

Naše storitve na področju intelektualne lastnine vključujejo tudi registracije pravic intelektualne lastnine, sestavo licenčnih, agencijskih in drugih pogodb, povezanih s prenosom pravic intelektualne lastnine, izvedbo skrbnih pregledov na tem področju, svetovanje v zvezi z avtorskimi pravicami, vključno s kolektivnimi avtorskimi pravicami in drugo.

Strankam svetujemo in jih zastopamo tudi v postopkih reševanja sporov, povezanih s pravicami intelektualne lastnine, in sicer tako v sporih v zvezi s kršitvami blagovnih znamk kakor tudi v patentnih in avtorskih sporih, vključno z uporabo začasnih odredb.

Naše pravno svetovanje v zvezi s kapitalskimi trgi temelji na izkušnjah naših pravnikov na področju lastniških in dolžniških finančnih instrumentov. V domačih in čezmejnih transakcijah svetujemo izdajateljem in bankam, družbam, ki kotirajo na borzi, in investicijskim skladom.

Svetujemo v zvezi s pravnimi vidiki prvih javnih prodaj in drugih ponudb, povezanih z lastniškimi finančnimi instrumenti, povišanji kapitala ter izdajami navadnih in zamenljivih obveznic. Potencialnim izdajateljem in odkupnikom primarne izdaje vrednostnih papirjev svetujemo v zvezi z izvedbo skrbnih pregledov in v postopkih pridobivanja potrebnih dovoljenj. Pravno svetovanje in pomoč nudimo pri pripravi prospektov, pogodb o finančnem posredovanju in druge dokumentacije. Svetujemo tudi glede pravnih vidikov izvedenih finančnih instrumentov, sekuritizacij, investicijskih skladov itd. Ker se zavedamo kompleksnosti poslovanja na kapitalskih trgih ter želimo zagotoviti zaokrožen nabor storitev, tesno sodelujemo s specialisti povezanih področij, vključno z davčnimi in finančnimi strokovnjaki.

Naša praksa združuje poznavanje zavarovalnega prava (tako z vidika zakonskih omejitev kot tudi z vidika sklepanja in izpolnitve zavarovalnih pogodb) in izkušnje na področjih gospodarskega in civilnega prava. Že leta svetujemo domačim in tujim zavarovalnicam in pozavarovalnicam ter zavarovalnim posrednikom.

Nudimo pravno svetovanje glede regulatornih vprašanj zavarovalništva, svetujemo zavarovalnicam v zvezi s prestrukturiranji in združitvami oz. prevzemi (vključno z izvedbo skrbnih pregledov), jih zastopamo v pravdah in alternativnih postopkih reševanja sporov ter nudimo pravno podporo pri vsakodnevnem poslovanju, še zlasti v zvezi z razmerji med zavarovalnicami in zavarovalnimi posredniki oz. zavarovalci.

Pri svetovanju o vseh vidikih energijskega prava, prava naravnih virov in infrastrukture naši pravniki svoje znanje in izkušnje s teh področij kombinirajo s poznavanjem korporacijskega prava, združitev in prevzemov, nepremičninskega prava ter finančnega in civilnega prava.

V zadnjem času je bilo najbolj aktualno svetovanje glede pravnih vidikov načrtovanega mednarodnega prenosa zemeljskega plina ter načrtovanega nakupa distributerja zemeljskega plina. Strankam smo svetovali tudi pri investicijah v fotovoltaične elektrarne na strehah objektov, pri trgovanju z energijo in pri načrtovanih skupnih vlaganjih v hidroelektrarno. Izkušnje imamo pri svetovanju v zvezi z raziskovanjem in izkoriščanjem nafte in zemeljskega plina na slovenskem ozemlju ter interesi strank glede jedrskih in fotovoltaičnih projektov.

Pravno svetovanje nudimo tudi v zvezi z vsemi vidiki okoljskega prava, vključno s pridobivanjem okoljskih dovoljenj in izvedbo skrbnih pregledov. Pravno svetujemo pri izvedbi transakcij, ki imajo lahko vpliv na okolje. Svetujemo družbam, ki se soočajo s težavami zaradi kršitev okoljskih predpisov, ter zastopamo stranke pred pristojnimi upravnimi organi in sodišči.

Pravno svetujemo strankam, ki se pri svojem poslovanju srečujejo s pravom javnih naročil, vključno s projekti velikega obsega in javno-zasebnimi partnerstvi.

Strankam nudimo pravno pomoč v vseh fazah postopkov javnega naročanja, kar vključuje zlasti pravne nasvete glede transparentnosti in skladnosti z razpisno dokumentacijo, pripravo ponudb in konzorcijskih pogodb, oceno (ne)skladnosti s pravili javnega naročanja, pravno pomoč v zvezi s pravnim varstvom neizbranih ponudnikov ter v zvezi z zahtevki med člani konzorcijev ponudnikov, kot tudi svetovanje glede pravnih vidikov pogajanj in financiranja.

Strankam svetujemo v zadevah varstva potrošnikov, vključno z domačo in mednarodno produktno odgovornostjo, oglaševanjem, označevanjem proizvodov, potrošniškimi finančnimi storitvami, elektronskim prometom in pogodbami, sklenjenimi na daljavo. Ponujamo tudi pravno pomoč v zvezi s pritožbami potrošnikov, tržnimi inšpekcijami in prekrški.

Naši pravniki svetujejo v zvezi s skladnostjo s pravili o varstvu osebnih podatkov, kar vključuje zlasti nasvete v zvezi z obdelavo, varstvom in prenosom osebnih podatkov (vključno z iznosom v EU in tretje države), registracijo pri informacijskem pooblaščencu, video nadzorom, nadzorom delavcev pri delu in ostalimi vprašanji tega pravnega področja. Stranke zastopamo v sporih, povezanih z varstvom osebnih podatkov, vključno s pritožbami, prekrški, upravnimi postopki in postopki pred pristojnimi sodišči.

Na področju medijskega prava svetujemo raznim slovenskim in tujim medijskim družbam, medijskim družbam v nastajanju in mednarodnim medijskim skupinam.

Na tem področju opravljamo zlasti storitve pravnega svetovanja v zvezi z regulatornimi vprašanji, naložbami in skupnimi vlaganji, pravicami intelektualne lastnine, konkurenčnopravnimi vidiki, odnosi s potrošniki, pogajanji in sestavo pogodb in drugim. Stranke tudi zastopamo pred pristojnimi upravnimi organi ter v sporih v zvezi z medijskim pravom.

Strankam svetujemo pri pravnoposlovnih in regulatornih vprašanjih, povezanih s sektorjema telekomunikacij in informacijske tehnologije. Na tem področju najpogosteje nudimo pravno pomoč in svetovanje v zvezi s pridobivanjem upravnih dovoljenj, prenosom tehnologije, skupnimi vlaganji na področju informacijske tehnologije, internetnim pravom in elektronskim poslovanjem ter zemeljsko in satelitsko radiodifuzijo. Poleg tega zastopamo stranke pred regulatornimi organi ter v sporih, povezanih s telekomunikacijami in informacijsko tehnologijo.

V sodelovanju z vodilnimi slovenskimi davčnimi in finančnimi strokovnjaki nudimo pravne nasvete in analize v davčnih zadevah ter zastopamo stranke pred Davčno upravo Republike Slovenije in Upravnim sodiščem. Svetujemo tudi glede davčnih vidikov delovno-pravnih zadev.

SODELAVCI

Nina Šelih
partnerka, odvetnica in patentna zastopnica
Gregor Simoniti
partner, odvetnik
Nataša Pipan Nahtigal
partnerka, odvetnica
Helena Butolen
partnerka, odvetnica
Mia Kalaš
partnerka, odvetnica
Blaž Ogorevc
partner, odvetnik
Darja Miklavčič
partnerka, odvetnica
Barbara Hočevar
partnerka, odvetnica
Jera Majzelj
partnerka, odvetnica
Špela Arsova
partnerka, odvetnica
Miha Štravs
partner, odvetnik
Alen Savić
partner, odvetnik
Ema Patricija Končan
odvetnica
Blaž Murko
odvetniški kandidat
Domen Kavka
odvetniški kandidat
Nina Ličen
odvetniška pripravnica
Tim Mušič Kralj
odvetniški pripravnik
Maruša Juhant
odvetniška pripravnica
Gašper Moškotevc
odvetniški pripravnik
Eva Novak
odvetniška pripravnica
Daša Lovšin Grant
prevajalka in referentka za marketing
Irena Podgornik
organizacija pisarne
Nataša Bičič
računovodsko-kadrovska podpora
Tina Tušak Guyonnet
tajništvo
Tina Gostenčnik
administrativna podpora
Nina Šelih
partnerka, odvetnica in patentna zastopnica

IZOBRAZBA:

diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (1984)

JEZIKI:

slovenski, angleški, nemški, srbski

PODROČJA DELA:

Pravo družb in gospodarsko pravo, Pravdni postopki in alternativno reševanje sporov, Pravo intelektualne lastnine

Gregor Simoniti
partner, odvetnik

IZOBRAZBA:

podiplomski tečaji mednarodnega gospodarskega prava, združitev in prevzemov in nepremičninskih razvojnih projektov
diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (1984)

JEZIKI:

slovenski, angleški, nemški, srbski, hrvaški

PODROČJA DELA:

Pravo družb in gospodarsko pravo, Pravo nepremičnin in gradbeno pravo, Pravdni postopki in alternativno reševanje sporov, Insolvenčno pravo in prestrukturiranja, Pravo javnih naročil, Delovno pravo, Potrošniško pravo in varstvo osebnih podatkov

Nataša Pipan Nahtigal
partnerka, odvetnica

IZOBRAZBA:

LL.M. Harvard University, Cambridge, Massachusetts, ZDA (1999)
diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (1997)

JEZIKI:

slovenski, angleški, nemški, norveški

PODROČJA DELA:

Pravo družb in gospodarsko pravo, Združitve in prevzemi, Konkurenčno pravo, Pravo intelektualne lastnine, Kapitalski trgi,  Bančno in finančno pravo, Zavarovalno pravo

Helena Butolen
partnerka, odvetnica

IZOBRAZBA:

diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (1995)

JEZIKI:

slovenski, angleški, nemški, hrvaški

PODROČJA DELA:

Pravo družb in gospodarsko pravo, Združitve in prevzemi, Energija in okoljsko pravo, Pravdni postopki in alternativno reševanje sporov, Pravo intelektualne lastnine, Zavarovalno pravo

Mia Kalaš
partnerka, odvetnica

IZOBRAZBA:

diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2001)

JEZIKI:

slovenski, angleški, nemški, srbski, hrvaški

PODROČJA DELA:

Pravo družb in gospodarsko pravo, Združitve in prevzemi, Pravo nepremičnin in gradbeno pravo, Bančno in finančno pravo, Energija in okoljsko pravo, Kapitalski trgi, Medijsko pravo

Blaž Ogorevc
partner, odvetnik

IZOBRAZBA:

diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2003)

JEZIKI:

slovenski, angleški, češki, srbski, hrvaški

PODROČJA DELA:

Pravo družb in gospodarsko pravo, Združitve in prevzemi, Pravo nepremičnin in gradbeno pravo, Bančno in finančno pravo, Insolvenčno pravo in prestrukturiranja

Darja Miklavčič
partnerka, odvetnica

IZOBRAZBA:

diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2005)

JEZIKI:

slovenski, angleški, hrvaški

PODROČJA DELA:

Pravo javnih naročil, Delovno pravo, Potrošniško pravo in varstvo osebnih podatkov, Medijsko pravo, Telekomunikacije in informacijska tehnologija, Pravo družb in gospodarsko pravo

Barbara Hočevar
partnerka, odvetnica

IZOBRAZBA:

diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2007)

JEZIKI:

slovenski, angleški

PODROČJA DELA:

Potrošniško pravo in varstvo osebnih podatkov, Konkurenčno pravo, Pravo družb in gospodarsko pravo, Bančno in finančno pravo, Kapitalski trgi, Telekomunikacije in informacijska tehnologija, Davčno pravo

Jera Majzelj
partnerka, odvetnica

IZOBRAZBA:

diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2011)

JEZIKI:

slovenski, angleški

PODROČJA DELA:

Pravo družb in gospodarsko pravo, Združitve in prevzemi, Bančno in finančno pravo, Konkurenčno pravo, Kapitalski trgi

Špela Arsova
partnerka, odvetnica

IZOBRAZBA:

Business & Law Certificate, Wharton School of Business, Philadelphia, ZDA (2015)
LL.M, University of Pennsylvania Law School, Philadelphia, Pennsylvania, ZDA (2015)
diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2012)

JEZIKI:

slovenski, angleški, francoski

PODROČJA DELA:

Pravo družb in gospodarsko pravo, Konkurenčno pravo, Združitve in prevzemi, Energija in okoljsko pravo, Bančno in finančno pravo

Miha Štravs
partner, odvetnik

IZOBRAZBA:

magisterij Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2015)
diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2013)

JEZIKI:

slovenski, angleški, hrvaški

PODROČJA DELA:

Pravo družb in gospodarsko pravo, Pravo nepremičnin in gradbeno pravo, Pravo javnih naročil, Bančno in finančno pravo

Alen Savić
partner, odvetnik

IZOBRAZBA:

magisterij Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2018)
diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2016)

JEZIKI:

slovenski, angleški, srbski

PODROČJA DELA:

Pravdni postopki in alternativno reševanje sporov, Pravo nepremičnin in gradbeno pravo, Insolvenčno pravo in prestrukturiranja, Pravo družb in gospodarsko pravo

Nino Bostič Sluga
odvetnik

IZOBRAZBA:

magisterij Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2015)
diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2013)

JEZIKI:

slovenski, angleški

PODROČJA DELA:

Pravo družb in gospodarsko pravo, Pravo nepremičnin in gradbeno pravo, Pravdni postopki in alternativno reševanje sporov

Lidija Zupančič
odvetnica

IZOBRAZBA:

magisterij Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2016)
diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2014)

JEZIKI:

slovenski, angleški, nemški

PODROČJA DELA:

Pravo družb in gospodarsko pravo, Združitve in prevzemi, Bančno in finančno pravo, Kapitalski trgi

Ema Patricija Končan
odvetnica

IZOBRAZBA:

magisterij Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2018)
diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2015)

JEZIKI:

slovenski, angleški, hrvaški

PODROČJA DELA:

Pravo družb in gospodarsko pravo, Potrošniško pravo in varstvo osebnih podatkov, Konkurenčno pravo

Lenart Kmetič
odvetnik

IZOBRAZBA:

magisterij Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2019)
diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2017)

JEZIKI:

slovenski, angleški

PODROČJA DELA:

Pravo družb in gospodarsko pravo, Združitve in prevzemi, Insolvenčno pravo in prestrukturiranja

Gregor Novljan
odvetnik

IZOBRAZBA:

magisterij Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2019)
diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2017)

JEZIKI:

slovenski, angleški

PODROČJA DELA:

Delovno pravo, Pravo javnih naročil, Potrošniško pravo in varstvo osebnih podatkov, Medijsko pravo, Telekomunikacije in informacijska tehnologija

Miha Hočevar
odvetnik

IZOBRAZBA:

magisterij Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2019)
diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2018)

JEZIKI:

slovenski, angleški

PODROČJA DELA:

Pravo družb in gospodarsko pravo, Združitve in prevzemi, Konkurenčno pravo, Bančno in finančno pravo, Energija in okoljsko pravo, Kapitalski trgi

Kaja Baškovič
odvetnica

IZOBRAZBA:

magisterij “International Commercial Law” Pravne fakultete Univerze v Groningenu, Nizozemska (2021)
magisterij Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2018)
diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2016)

JEZIKI:

slovenski, angleški, hrvaški

PODROČJA DELA:

Pravo družb in gospodarsko pravo, Delovno pravo, Pravo intelektualne lastnine

Blaž Murko
odvetniški kandidat

IZOBRAZBA:

magisterij Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2021)
diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2020)

JEZIKI:

slovenski, angleški, nemški

PODROČJA DELA:

Pravo družb in gospodarsko pravo, Pravo nepremičnin in gradbeno pravo, Pravo javnih naročil, Bančno in finančno pravo

Domen Kavka
odvetniški kandidat

IZOBRAZBA:

magisterij Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2016)
diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2014)

JEZIKI:

slovenski, angleški, hrvaški

PODROČJA DELA:

Pravo družb in gospodarsko pravo, Davčno pravo, Energija in okoljsko pravo, Kapitalski trgi

Nina Ličen
odvetniška pripravnica

IZOBRAZBA:

magisterij Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2022)
diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2020)

JEZIKI:

slovenski, angleški, francoski

PODROČJA DELA:

Pravo družb in gospodarsko pravo, Potrošniško pravo in varstvo osebnih podatkov, Delovno pravo, Pravo intelektualne lastnine

Tim Mušič Kralj
odvetniški pripravnik
Maruša Juhant
odvetniška pripravnica

IZOBRAZBA:

magisterij Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2023)
diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2020)

JEZIKI:

slovenski, angleški, ruski

Gašper Moškotevc
odvetniški pripravnik

IZOBRAZBA:

magisterij Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2023)
diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2021)

JEZIKI:

slovenski, angleški, hrvaški

PODROČJA DELA:

Pravo družb in gospodarsko pravo, Združitve in prevzemi, Konkurenčno pravo, Bančno in finančno pravo

Eva Novak
odvetniška pripravnica

IZOBRAZBA:

Magisterij Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2024) 

Diploma Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (2021) 

JEZIKI:

slovenski, angleški, nemški, hrvaški 

PODROČJA DELA:

Pravdni postopki in alternativno reševanje sporov, Kazensko pravo, Pravo družb in gospodarsko pravo

Daša Lovšin Grant
prevajalka in referentka za marketing
Irena Podgornik
organizacija pisarne
Nataša Bičič
računovodsko-kadrovska podpora
Tina Tušak Guyonnet
tajništvo
Tina Gostenčnik
administrativna podpora

OBJAVE

Avtorica: Ema P. Končan   Prezgodnja odstranitev potrošniškega blaga uničuje naše okolje. Za primer, to povzroči 261 milijonov ton ekvivalenta emisij ogljikovega dioksida, porabi 30 milijonov ton virov in...

Avtorica: Špela Arsova   Dne 26. marca 2024 je v veljavo stopila nova Direktiva (EU) 2024/825 o krepitvi vloge potrošnikov za zeleni prehod (»nova Direktiva«), katere namen je zagotoviti, da...

  Avtorja: Špela Arsova, Luka Vitamvas   Evropska Komisija (v nadaljnjem besedilu: »Komisija«) je 8. februarja 2024 objavila novo obvestilo o opredelitvi upoštevnega trga za namene konkurenčnega prava Unije...

Avtorja: Špela Arsova, Luka Vitamvas   Mineva leto dni od začetka uporabe novega Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-2). Med najpomembnejšimi spremembami, ki jih je prinesel nov zakon, je...

Avtorica: Nina Ličen Medtem ko morajo zavezanci v zasebnem sektorju, ki zaposlujejo 250 ali več zaposlenih, in zavezanci v javnem sektorju že imeti vzpostavljene poti za notranjo prijavo, se...

Avtor: Gregor Novljan Vlada Republike Slovenije si je zadala načrt, da bo Zakon o delovnih razmerjih (»ZDR-1«) reformirala v dveh korakih. Po končanih pogajanjih s socialnimi partnerji, predstavniki delodajalcev...