Družbena odgovornost

Družbena odgovornost je ena naših glavnih vrednot in pomemben del našega poslovanja.

Razumemo jo kot skrb za družbo in okolje, ki je integrirana v celotno organizacijo in se uporablja v vseh naših odnosih, upošteva pričakovanja vseh interesnih skupin in prispeva k trajnostnemu razvoju, vključno z zdravjem in družbeno blaginjo.

Odgovornost do sodelavcev in družbe

Vzdržujemo spoštljive in transparentne odnose z vsemi deležniki ter v njih ravnamo korektno in etično.
Razvijamo organizacijsko kulturo, ki spodbuja zaupanje in sodelovanje.
Zaposlenim omogočamo prožne oblike dela in prilagoditev delovnih pogojev.
Omogočamo redna izobraževanja in usposabljanja ter ponujamo številne možnosti za pridobivanje novih znanj in veščin.
Z namenom povezovanja, zagotavljanja pozitivnega delovnega vzdušja in vzpostavljanja kulture sodelovanja redno organiziramo druženja, teambuilding dogodke in praznovanja.
null
Spodbujamo skrb za zdravje in fizično kondicijo ter organiziramo in omogočamo različne športne aktivnosti (izleti v hribe, fitnes, skupinske vadbe, odbojka itd.)
Sodelujemo v različnih humanitarnih akcijah, nudimo pro bono svetovanje, spodbujamo in izvajamo korporativno prostovoljstvo in z donacijami podpiramo delovanje različnih organizacij.
Sodelujemo z izobraževalnimi ustanovami in študentskimi organizacijami.
Sodelavce spodbujamo, da s predlogi za izboljšave in sodelovanjem pri uresničevanju aktivno sooblikujejo našo organizacijo.
null
Študentom omogočamo opravljanje plačane študentske prakse.
null
Pri nas so dobrodošli obiski otrok in hišnih ljubljenčkov.
null
Smo imetnik certifikata Družbeno odgovoren delodajalec.

Odgovornost do okolja

Prizadevamo si za racionalizacijo službenih poti.
Uporabljamo službeno kolo.
Skrbimo za ločeno zbiranje odpadkov.
Zbiramo odslužene tonerje in kartuše in poskrbimo za njihovo reciklažo.
null
Uporabljamo le vodo iz pipe.
Elektronske naprave redno vzdržujemo in jih nadomestimo z novimi šele, ko je to res potrebno.
Izklapljamo elektronske naprave in skrbimo za varčno osvetlitev.
Povečujemo obseg poslovanja brez papirja.

NAŠE VREDNOTE

Pri svojem delovanju sledimo vrednotam zaupanja, znanja, sodelovanja, spoštovanja in odgovornosti.

Chain link isolated on white background. Concept 3D illustration.

ZAUPANJE

Gradimo kulturo zaupanja in spodbujamo zaupanje vase in svoje sposobnosti, zaupanje med sodelavci, zaupanje v vodstvo ter v poslanstvo in cilje organizacije.

Na zaupanju gradimo odnose s sodelavci, strankami, poslovnimi partnerji in drugimi deležniki.

Zaupanje strank pridobimo z osredotočenostjo na poslovne cilje vsake stranke, s predanostjo, strokovnostjo in odzivnostjo ter spoštovanjem visoke poslovne integritete in poklicne etike.

ZNANJE

Zavedamo se vrednosti intelektualnega kapitala in verjamemo, da je za uspeh ključno celovito poznavanje pravnih področij in široko znanje naših zaposlenih.

Stalno pridobivanje in izpopolnjevanje znanja nam zagotavlja visok nivo strokovnosti, prilagajanje novim zahtevam dela ter spremembam in izzivom iz okolja.

Glowing and turned off electric light bulb isolated on white
Blank puzzle pieces isolated on white, top view

SODELOVANJE

Verjamemo, da smo skupaj močnejši.

Spodbujamo sodelovanje, timski duh, pretok informacij in delitev znanja med sodelavci. Z izzivi se soočamo skupaj, iščemo najboljše rešitve in uresničujemo cilje.

Sodelujemo z uglednimi mednarodnimi odvetniškimi družbami in s članstvom v mednarodnih mrežah neodvisnih odvetniških družb Lex Mundi in SEE Legal sledimo in soustvarjamo mednarodne pravne trende.

SPOŠTOVANJE

Verjamemo, da je medsebojno spoštovanje temelj za kvalitetne odnose.

Spoštujemo dostojanstvo in integriteto zaposlenih, načelo enakih možnosti, kulturno in individualno raznolikost ter spodbujamo vključevanje.

ORIGAMI - COPPIA DI GIGNI
globe

ODGOVORNOST

Zavezani smo odgovornosti na vseh področjih delovanja – pri poslovanju, opravljanju odvetniškega poklica, deljenju znanja in usposabljanju novih generacij za opravljanje poklica.

Držimo se dogovorov ter prevzemamo odgovornost za svoje delo, dejanja in rezultate.

Naša družbena odgovornost se kaže v skrbi za zaposlene in vlaganju v njihov razvoj, v poštenih in transparentnih odnosih z zaposlenimi, s strankami in poslovnimi partnerji ter skrbnem odnosu do okolja in družbe, v kateri delujemo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

DRUZBENO ODGOVOREN DELODAJALEC_logo_rgb-58-03
2_Logotip ESS (1)