Korak proti digitalizaciji poslovanja s sodišči?

Korak proti digitalizaciji poslovanja s sodišči?

Avtor: Žiga Novak

Zakon o pravdnem postopku (ZPP) in Zakon o kazenskem postopku (ZKP) že nekaj časa omogočata nekatere možnosti za elektronsko poslovanje strank oziroma njihovih pooblaščencev s sodišči. Vendar pa elektronsko poslovanje v praksi še ni imelo priložnosti, da bi zaživelo v obsegu, v kakršnem bi glede na hiter tehnološki razvoj današnje družbe lahko.

ZPP sicer omogoča, da stranka vlogo vloži tudi v elektronski obliki, ki se šteje za enakovredno vlogi v fizični obliki, vendar trenutno (še) veljavni pravilnik, ki ureja elektronsko poslovanje v civilnih sodnih postopkih, določa, da se pravila o uporabi portala e-sodstvo in o vložitvi elektronske vloge preko portala e-sodstvo uporabljajo zgolj v primerih, ko je to posebej določeno oziroma omogočeno. Tako se vloga preko portala e-sodstvo denimo lahko vloži v insolvenčnih, izvršilnih in zemljiškoknjižnih postopkih. V določenih primerih se mora vloga obvezno vložiti v elektronski obliki.

Z začetkom leta 2021 bo pričel veljati ravnokar sprejeti nov Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku, ki pomembno širi področje elektronskega poslovanja (Pravilnik). Od uveljavitve novega Pravilnika dalje se to ne bo več omejevalo zgolj na posamezne civilne postopke, temveč se bodo določbe Pravilnika uporabljale za elektronsko poslovanje v vseh civilnih sodnih postopkih, razen če določbe drugih predpisov, ki urejajo posebno vrsto ali skupino civilnega sodnega postopka, določajo drugače. Kakor je razvidno že iz poimenovanja, pa se bo Pravilnik uporabljal tudi v kazenskih zadevah.

Elektronsko poslovanje strank oziroma njihovih pooblaščencev in sodišč bo nedvomno pripomoglo h krajšemu času reševanja zadev, zmanjševanju administrativnih obremenitev (tako sodnega osebja kot tudi zaposlenih v odvetniških pisarnah), odpravilo pa bo tudi tiskanje včasih tudi po več sto strani prilog v zahtevanem številu izvodov; torej, kolikor je strank v postopku, in za sodišče.

Vendar pa je treba izpostaviti, da do te spremembe ne bo prišlo čez noč, saj se bodo ključne določbe Pravilnika, ki omogočajo elektronsko vlaganje vlog preko odložišča e-sodstvo, začele uporabljati šele po izpolnitvi tehničnih pogojev, kar mora minister, pristojen za pravosodje, sporočiti Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije najkasneje v roku dveh let od uveljavitve pravilnika. Upamo, da bodo ti tehnični pogoji izpolnjeni čim prej, ter da bo pristojni minister omenjeno sporočilo poslal Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije prej kot v dveh letih.

Arhiv