Nastopanje podružnic pri oddajanju ponudb v postopkih javnega naročanja

Nastopanje podružnic pri oddajanju ponudb v postopkih javnega naročanja

Podružnica ni pravna oseba, sme pa opravljati vse (ali le del) dejavnosti, ki jih sicer lahko opravlja matična družba. Zakon o gospodarskih družbah (‘ZGD-1’) v 679. členu določa, da podružnica nastopa v imenu in za račun tujega podjetja, pri čemer mora uporabljati firmo matičnega podjetja, njegov sedež in svojo firmo. Če podružnica pri svojem poslovanju ne ravna v skladu z omenjeno določbo, se za prekršek kaznuje tuje podjetje, ki je ustanovilo podružnico (687. člen ZGD-1).

Zakon o javnem naročanju (‘ZJN-3’) določa, da javno naročilo pomeni pisno sklenjeno odplačno pogodbo med enim ali več gospodarskimi subjekti ter enim ali več naročniki, nato pa v nadaljevanju definira gospodarske subjekte kot katere koli fizične ali pravne osebe ali skupine teh oseb (prvi odstavek 2. člena ZJN-3).

V zvezi s tolmačenjem navedenih določb je pomembna odločitev Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (‘DKOM’) št. 018-134/2018 z dne 29. avgusta 2018, v kateri je DKOM zavzela stališče, da je treba v postopkih javnega naročanja, kadar je ponudnik podružnica tujega podjetja, obrazce v ponudbi oz. vso preostalo dokumentacijo izpolniti tako, da je razvidno, da ponudnik ne nastopa samostojno oziroma v svojem imenu (tj. v imenu podružnice), temveč v imenu in za račun tujega podjetja.

Pri tem se mora ponudnik predstaviti na ustrezen način, ki bo skladen s 679. členom  ZGD 1. To pomeni, da mora v ponudbi uporabiti firmo matičnega podjetja, njegov sedež in svoje ime (firmo), ter v svoji ponudbi predložiti tudi ustrezna dokazila o matični družbi (npr. redni izpisek iz tujega sodnega ali poslovnega registra).

Navedeno lahko ponazorimo s primerom:

Denimo, da je v slovenskem sodnem registru registrirana podružnica z imenom »Foreign Company, London, poslovno svetovanje, podružnica v Sloveniji«. V skladu z določbo 679. člena ZGD-1 in omenjeno odločitvijo DKOM morajo podružnice v primerih, ko oddajajo ponudbe v postopkih javnega naročanja, navesti celotno firmo, ki je registrirana v slovenskem sodnem registru (Foreign Company, London, poslovno svetovanje, podružnica v Sloveniji), poleg te pa (zopet) tudi ime (Foreign Company) in sedež (London) matične družbe, ter v svoji ponudbi jasno označiti, da podružnica nastopa za tuje podjetje in ne samostojno.

Za konec naj opozorimo še na to, da skladno z določbami petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3 pozivanje k pojasnjevanju, dopolnjevanju ali popravku ponudb ni naročnikova dolžnost, temveč gre za možnost, za katero se naročnik lahko odloči ali pa tudi ne. Zato je še toliko bolj pomembno, da podružnice pri oddajanju ponudb v postopkih javnega naročanja pravilno in ustrezno izpolnijo ponudbo ter predložijo vsa potrebna dokazila.

Arhiv