Koncentracije podjetij – na kaj moramo biti pozorni

Koncentracije podjetij – na kaj moramo biti pozorni

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (»AVK«) je objavila novico, da je zoper hrvaško družbo Agrokor d.d. uvedla postopek presoje skladnosti koncentracije podjetij Agrokor AG (Švica), ki je del skupine Agrokor in Ardeya Global Ltd. (ZAE), ki ima v lasti slovensko podjetje Costella d.o.o. (»Costella«). Postopek je AVK uvedla, ker je izkazana verjetnost, da je prišlo do koncentracije, ki je podrejena določbam slovenskega Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (»ZPOmK-1«) in je podjetja niso priglasila.

Dubajska družba Ardeya Global Ltd. je leta 2016 pridobila 100% poslovni delež v družbi Costella in s tem nadzor nad podjetjem. Če je promet Costelle na slovenskem trgu v letu 2015 presegel 1 milijon evrov, bi kupec za izvedbo posla potreboval soglasje AVK, ki pa ga očitno ni pridobil.

Za prepozno priglasitev koncentracije je zagrožena kazen do višine 10% letnega prometa skupine, katere del je podjetje, ki bi koncentracijo moralo priglasiti, v predhodnem poslovnem letu. Enaka kazen je zagrožena za izvajanje koncentracije, za katero ni bilo pridobljeno predhodno potrebno dovoljenje AVK.

Ker so pragovi za priglasitev koncentracije v Sloveniji relativno nizki, zagrožene kazni za opustitev koncentracije in njeno izvrševanje pa relativno visoke, je pomembno, da se pred izvedbo nameravane transakcije, s katero pride do spremembe nadzora nad podjetjem, ki ustvarja promet na slovenskem trgu, vedno preveri tudi obveznosti priglasitve transakcije pri AVK. ZPOmK-1 določa, da mora pridobitelj nadzora koncentracijo priglasiti pri AVK, če je v predhodnem poslovnem letu na trgu Republike Slovenije:

  • skupni letni promet v koncentraciji udeleženih podjetij skupaj z drugimi podjetji v skupini presegel 35 milijonov EUR in
  • letni pomet prevzetega podjetja skupaj z drugimi podjetji v skupini presegel 1 milijon EUR.

Poleg tega velja opozoriti še na obvestilo o transakciji, ki ga je na AVK potrebno poslati tudi, če zgoraj navedeni pragovi niso doseženi, a imajo v koncentraciji udeležena podjetja skupaj z drugimi podjetji v skupini več kot 60-odstotni tržni delež na trgu Republike Slovenije.

Arhiv