Novosti, ki se bodo uvedle z novim Zakonom o varstvu potrošnikov v Sloveniji

Novosti, ki se bodo uvedle z novim Zakonom o varstvu potrošnikov v Sloveniji

Avtorica: Nina Ličen

Vlada je dne 12. 7. 2022 objavila predlog novega Zakona o varstvu potrošnikov (»ZVPot-1«), za katerega se predlaga sprejem po nujnem postopku. Zakon je na terminskem programu državnega zbora za september 2022.

ZVPot-1 bo združeval določbe sedaj veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov (»ZVPot«) in Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (»ZVPNPP«).

Novosti v ZVPot-1 bodo predvsem posledica prenosa treh novih direktiv, ki so bile sprejete na ravni EU in ki se bodo z ZVPot-1 prenesle v slovenski pravni red. Te direktive so:

  • Direktiva (EU) 2019/770 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalne vsebine in digitalnih storitev;
  • Direktiva (EU) 2019/771 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o nekaterih vidikih pogodb za prodajo blaga, spremembi Uredbe (EU) 2017/2394 in Direktive 2009/22/ES ter razveljavitvi Direktive 1999/44/ES; in
  • Direktiva (EU) 2019/2161 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in direktiv 98/6/ES, 2005/29/ES ter 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil Unije o varstvu potrošnikov.

Pravno varstvo potrošnikov se bo z ZVPot-1 prilagodilo digitalni dobi, kar bo prineslo določene novosti za podjetja. Novosti se bodo kazale predvsem z uvedbo novega pravnega okvira za pogodbo o dobavi digitalne vsebine in digitalne storitve, ta bo med drugim zajemala zagotavljanje posodobitve digitalne vsebine ali digitalne storitve, ter za blago z digitalnimi elementi. Hkrati pa se bo uvedlo tudi ustrezno obveščanje potrošnika pri nakupovanju digitalne vsebine ali digitalne storitve ter dodatno obveščanje potrošnika pri nakupovanju prek spletnih platform.

Veliko sprememb, ki jih bo vnesel ZVPot-1 v pravni sistem, je posledica vnosa digitalnih vsebin in storitev, pri čemer se bodo sedaj veljavne določbe ZVPot uporabljale tudi za digitalne vsebine in storitve. Ostale spremembe se bodo nanašale predvsem na naslednja pravna področja:

  1. Znižanja cen

ZVPot-1 bo enako kot tudi ZVPot določal, da morata biti v primeru znižanja cen označeni tako prejšnja kot tudi znižana cena. Na novo pa bo ZVPot-1 opredeljeval definicijo prejšnje cene, za katero se bo štela cena, ki je bila najnižja cena, ki jo je podjetje uporabilo v obdobju, ki ni krajše od 30 dni pred uporabo trenutno znižane cene. S tem je želel zakonodajalec preprečiti, da podjetja za kratek čas pred znižanjem izdelku zvišajo ceno in tako znižanje predstavljajo za znatnejše, kot je v resnici.

Posebna pravila bodo določena za primere, ko bo izdelek pred znižanjem na trgu manj kot 30 dni, kadar bo podjetje ponovno ponudilo isto blago po obdobju prekinitve in v primeru neprekinjenega postopnega zniževanja cene.

  1. Zavajajoče prakse in zavajajoče opustitve

ZVPot-1 bo kot poslovno prakso, ki se bo štela za zavajajočo, štel tudi primere trženja blaga v eni državi članici, ki bo imelo v resnici bistveno drugačno sestavo ali značilnosti, posledično pa bo to utegnilo povzročiti ali bo povzročilo, da bo povprečen potrošnik opravil nakup, ki ga sicer ne bi opravil.

Določena bodo tudi nova pravila za primer, ko bo spletni vmesnik omogočal potrošniku, da izdelke, ki jih ponujajo različna podjetja ali potrošniki, išče na podlagi poizvedbe v obliki ključne besede, besedne zveze ali drugega vnosa.

Potrošniki se pri sprejemanju odločitev o nakupu vedno bolj zanašajo na ocene in priporočila drugih potrošnikov. ZVPot-1 bo zato določal, da bo moralo podjetje, v primeru ko bo zagotavljalo dostop do ocen izdelkov, ki so jih podali potrošniki, potrošnike obveščati, ali ima vzpostavljene procese oziroma postopke za zagotovitev, da so ocene, ki so objavljene, resnično podali potrošniki, ki so izdelke kupili ali uporabili. Za bistvene se bodo štele tudi informacije, kako podjetje ta preverjanja izvajajo, dodatno pa bodo morala zagotavljati jasne informacije o obdelovanju ocen (ali objavijo vse, ali so sponzorirane, v povezavi s kakšnim pogodbenim razmerjem), pri čemer bo podjetjem prepovedano, da bi vplivali na rezultate ocen z npr. brisanjem negativnih komentarjev. Posledično bo ZVPot-1 vseboval dodatne primere zavajajočih praks, ki se nanašajo na zagotavljanje rezultatov iskanja, posredovanje ocen in priporočil drugih potrošnikov in podobno.

Potrošniki, oškodovani zaradi nepoštenih poslovnih praks, bodo imeli pravico do sorazmerne in učinkovite povrnitve škode in, kadar je ustrezno, znižanja kupnine ali odstopa od pogodbe ter zahteve za vračilo plačanega denarja.

Če bo potrošnik zahteval znižanje kupnine ali bo odstopil od pogodbe in zahteval vračilo plačanega zneska, mu bo moralo podjetje vrniti kupnino ali njen del v roku 14 dni od prejema zahtevka, če (i) ne bo sporno, da je podjetje uporabilo nepošteno poslovno prakso, ali (ii) bo nepoštena poslovna praksa ugotovljena s pravnomočno odločbo sodišča ali inšpekcijskega organa. Rok za uveljavljanje zahtevka bo šest mesecev od ugotovitve nepoštene poslovne prakse.

  1. Prodajna pogodba

Določbe glede prodajne pogodbe se bodo uporabljale tudi za digitalno vsebino oz. digitalno storitev, in sicer v primeru, ko bo ta vključena v blago ali z njim medsebojno povezana na način, da blago brez te digitalne vsebine ali storitve ne bo moglo opravljati svoje funkcije in bo zagotovljena z blagom v skladu s prodajno pogodbo, ne glede na to ali bo tako digitalno vsebino ali digitalno storitev dobavljal prodajalec ali tretja oseba. V primeru dvoma se bo štelo, da je digitalna vsebina ali digitalna storitev vključena v prodajno pogodbo.

ZVPot-1 bo vseboval več novih določb v zvezi z zahtevami glede skladnosti blaga (kakšne lastnosti mora imeti izdelek, učinki obveščanja o neskladnosti, rok za vračilo blaga itd.). Te določbe bodo zelo podobne trenutno veljavnim določbam ZVPot in Obligacijskega zakonika, vendar z nekaterimi pomembnimi izjemami glede roka in postopka v primeru neskladnosti blaga.

ZVPot-1 bo vseboval tudi dodatne zahteve glede vsebine garancijskega lista in skrajšal rok za odpravo napak na 30 dni z dosedanjih 45 dni.

  1. Pogodba o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve

ZVPot-1 bo povsem na novo urejal področje glede digitalnih vsebin in digitalnih storitev. Določbe tega poglavja se bodo uporabljale tudi za pogodbe, ki so bile sklenjene pred začetkom uporabe ZVPot-1 in urejajo dobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve v daljšem obdobju, in sicer nepretrgano ali z nizom posameznih dobav, vendar le v zvezi z digitalno vsebino ali digitalno storitvijo, ki se dobavlja od datuma začetka uporabe relevantnih določb ZVPot-1.

Pogodba o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve bo v ZVPot-1 z nekaterimi izjemami (npr. pogodbe o zdravstvenem varstvu, pogodbe o finančnih storitvah in pogodbe glede nekaterih iger na srečo) opredeljena kot pogodba, s katero se bo podjetje zavezalo, da bo potrošniku dobavilo digitalno vsebino ali digitalno storitev, potrošnik pa se bo zavezal, da bo podjetju plačal kupnino. Z navedenim bodo po ZVPot-1 izenačeni primeri, ko se bo potrošnik namesto plačila kupnine zavezal podjetju posredovati osebne podatke. Nove določbe se bodo uporabljale tudi za pogodbe, na podlagi katerih bo digitalna vsebina ali storitev razvita v skladu z navodili potrošnika.

V primerih paketne prodaje se bodo določbe glede digitalnih vsebin ali storitev uporabljale le za elemente paketne pogodbe v zvezi z digitalno vsebino ali digitalno storitvijo. Če bo potrošnik odstopil od elementa paketne pogodbe pod pogoji iz ZVPot-1, bo lahko odstopil tudi od drugih elementov, če od njega ne bo bilo razumno pričakovati, da bi obdržal druge elemente paketne pogodbe, pri čemer pa ne bo plačal stroškov prekinitve naročniškega razmerja ali drugih stroškov in pogodbenih kazni. Potrošnik bo imel tudi možnost izbire, ali bo podjetju povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejetega blaga, in posledično prejeto blago obdržal ali pa bo podjetju na njegove stroške vrnil blago v stanju, v kakršnem mu je bilo dobavljeno, podjetje pa mu bo dolžno vrniti kupnino.

Zahteve za skladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve bodo večinoma enake kot so zahteve za skladnost blaga. Dodatno bo morala biti digitalna vsebina ali digitalna storitev skladna z morebitno poskusno različico ali predogledom digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki ga bo podjetje dalo na razpolago pred sklenitvijo pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve.

Poleg tega bo moral prodajalec zagotoviti, da bo potrošnik obveščen o funkcionalnosti, vključno z veljavnimi ukrepi za tehnično zaščito blaga z digitalnimi elementi, digitalne vsebine ali digitalne storitve, o informacijah o združljivosti in interoperabilnosti blaga z digitalnimi elementi, digitalne vsebine ali digitalne storitve ter o posodobitvah, vključno z varnostnimi posodobitvami, ki bodo potrebne, da se bo ohranjala skladnost blaga z digitalnimi elementi, in da mu bodo te posodobitve tudi dobavljene v razumnem obdobju.

Digitalna vsebina ali digitalna storitev bo morala biti dobavljena v najnovejši različici, ki bo na razpolago ob sklenitvi pogodbe, razen če se bosta pogodbeni stranki dogovorili drugače. V primeru, ko bo dogovorjena nepretrgana dobava, se bo štelo, da je digitalna vsebina ali digitalna storitev skladna, če bo skladna med celotnim trajanjem tega obdobja. ZVPot-1 bo vseboval dodatne zahteve v zvezi z obveznostmi podjetij in potrošnikov glede posodobitev digitalnih vsebin oz. digitalnih storitev.

Podjetje bo odgovorno za vsako nedobavo digitalne vsebine ali digitalne storitve. Če bo določena enkratna dobava ali niz posameznih dobav, bo podjetje odgovorno za vsako neskladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki bo obstajala v času dobave in se bo pokazala v dveh letih od dobave digitalne vsebine ali digitalne storitve. V primeru nepretrgane dobave bo podjetje odgovorno za neskladnost, ki bo nastala in se pokazala v obdobju, v katerem je bila dogovorjena dobava digitalne vsebine ali digitalne storitve.

Dokazno breme glede neskladnosti, ki se bodo pokazale v enem letu od enkratne ali posamezne dobave oz. med trajanjem pogodbe o nepretrgani dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, bo nosilo podjetje. Podjetje se bo lahko razbremenilo odgovornosti, če bo dokazalo, da digitalno okolje potrošnika ni združljivo z digitalnimi zahtevami za digitalno vsebino, pod pogojem, da bo podjetje potrošnika o takšnih zahtevah na jasen in razumljiv način obvestilo pred sklenitvijo pogodbe. Po preteku enoletnega roka v primeru enkratne ali posamezne dobave, kot tudi v primeru, če potrošnik ne bo sodeloval s podjetjem pri ugotavljanju, ali je vzrok za neskladnost njegovo digitalno okolje, bo dokazno breme na potrošniku.

Potrošnik bo imel v primeru neskladnosti podobne pravice, kot jih bo imel v primeru neskladnosti blaga (zahteva za vzpostavitev skladnosti; zahteva za sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od pogodbe). Pravice mu bodo ugasnile v roku dveh let od dneva, ko bo o neskladnosti digitalne vsebine ali digitalne storitve obvestil podjetje.

Potrošnik bo imel tudi pravico do povrnitve škode, zlasti škode na strojni opremi ali digitalni vsebini ali storitvi v lasti potrošnika, pod pogojem, da nastala škoda ne bo posledica ravnanja ali opustitve potrošnika. Dokler podjetje ne bo izpolnilo svoje obveznosti, bo smel potrošnik zadržati ustrezni del kupnine.

Potrošnik bo lahko zahteval vzpostavitev skladnosti, razen če bi bilo to nemogoče ali pa bi podjetju povzročilo nesorazmerne stroške, pri čemer bo potrebno upoštevati vse okoliščine primera, vključno z vrednostjo, ki bi jo digitalna vsebina ali storitev imela, če bi bila skladna, in pomenom neskladnosti. Podjetje, ki bo na podlagi navedenega dolžno vzpostaviti skladnost, bo moralo skladnost vzpostaviti v razumnem roku in brezplačno.

Sorazmerno znižanje kupnine bo lahko potrošnik zahteval, če (i) vzpostavitev skladnosti ne bo mogoča ali bo nesorazmerna; (ii) podjetje ne bo vzpostavilo skladnosti; (iii) bo digitalna vsebina ali storitev ostala neskladna kljub poskusu podjetja, da vzpostavi skladnost; (iv) bo narava neskladnosti tako resna, da bo upravičevala takojšnje sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od pogodbe; oziroma (v) bo podjetje izjavilo, da ne bo vzpostavilo skladnosti, ali bo slednje izhajalo iz okoliščin.

Če se bo potrošnik namesto kupnine zavezal podjetju posredovati osebne podatke in potem preklical privolitev za obdelavo osebnih podatkov ali ugovarjal nadaljnji uporabi osebnih podatkov, bo lahko podjetje odstopilo od pogodbe o dobavi digitalnih storitev ali digitalnih vsebin. Pogodba bo v takem primeru razvezana s takojšnjim učinkom, če bi pomenil zakonski ali pogodbeni rok nesorazmerno breme za podjetje. Pri tem pa bodo izključeni odškodninski zahtevki podjetja do potrošnika zaradi preklica privolitve v obdelavo osebnih podatkov. Po preklicu se bodo morali osebni podatki potrošnika vrniti potrošniku ali pa se v dogovoru z njim izbrisati ali drugače uničiti.

ZVPot-1 bo natančno opredeljeval obveznosti podjetja in obveznosti potrošnika v primeru odstopa. Med drugim je predvideno, da po odstopu podjetje ne bo smelo uporabljati nobene vsebine, ki ni osebni podatek in ki jo bo potrošnik zagotovil ali ustvaril pri uporabi digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki jo dobavlja podjetje, razen če (i) ta vsebina zunaj okvira digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki jo bo dobavljalo podjetje, ne bo uporabna; (ii) bo ta vsebina zadevala le dejavnost potrošnika pri uporabi digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki jo bo dobavljalo podjetje; (iii) bo podjetje to vsebino združilo z drugimi podatki in je ne bo več mogoče ločiti oz. bi za to bil potreben nesorazmeren napor ali (iv) bodo to vsebino ustvarili skupaj s potrošniki in bodo drugi potrošniki lahko to vsebino še naprej uporabljali.

Potrošniki bodo imeli posebne pravice tudi v primeru spremembe digitalne vsebine ali digitalne storitve. Te bodo mogoče, če bo to omogočala ali utemeljevala sama pogodba, če bo taka sprememba brezplačna za potrošnika in bo ta na jasen in razumljiv način obveščen o takšni spremembi ter če bo potrošnik v razumnem času in na ustreznem nosilcu podatkov vnaprej obveščen o lastnostih in času spremembe ter o pravici do odstopa od pogodbe.

Potrošnik bo imel pravico, da odstopi od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, kadar bodo imele take spremembe več kot neznaten negativni učinek na uporabo digitalne vsebine ali digitalne storitve ali dostop do nje, pri čemer bo ta odstop brezplačen v roku 30 dni po prejemu obvestila o spremembi ali do trenutka, ko bo podjetje spremenilo digitalno vsebino ali storitev, odvisno kaj nastopi pozneje. Potrošnik pa ne bo imel pravice odstopiti od pogodbe v primeru, ko mu bo podjetje omogočilo, da brez dodatnih stroškov obdrži nespremenjeno digitalno vsebino ali digitalno storitev in bo zagotovljena skladnost te digitalne vsebine in storitve.

Podjetje bo imelo regresno pravico v primeru nedobave ali neskladnosti digitalne vsebine ali storitve, ki bo povezana z dejanjem ali opustitvijo dejanja podjetja v predhodnem členu pogodbene verige. Končno podjetje ne bo imelo pravice uveljavljati regresne pravice od podjetja v pogodbeni verigi za tisto digitalno vsebino ali digitalno storitev, ki bo sestavljena ali zgrajena na programski opremi, ki jo bo podjetje prejelo neodplačno ter na podlagi proste in odprtokodne licence. Pri tem se bodo smiselno uporabljale določbe o dokaznem bremenu, glede odgovornosti za nastalo škodo pa se bodo smiselno uporabljale določbe Obligacijskega zakonika.

  1. Dodatne pravice potrošnikov pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov

Potrošnik bo moral v primerih sklepanja pogodbe na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov prejeti še dodatne podatke, npr. o drugem sredstvu spletnega komuniciranja in glede morebitne prilagoditve cene na podlagi avtomatiziranega sprejemanja odločitev. Uvedle se bodo tudi dodatne obveznosti obveščanja za ponudnike spletnih tržnic.

ZVPot-1 bo spremenil pravice potrošnikov v primeru odstopa od pogodbe pri pogodbah o dobavi digitalne vsebine, ki se ne bo dobavila na materialnem nosilcu podatkov.

  1. Kazenske določbe

Globe bodo znašale od 500 do 5.000 EUR (v ZVPot so sedaj globe za enake prekrške, ki so navedeni tudi v ZVPot-1, trenutno določene v višini 1.200 EUR ter v razponu od 3.000 do 40.000 EUR), za hujše prekrške pa bodo globe določene v razponu od 5.000 do 50.000 EUR (v ZVPot so globe za enake prekrške, ki so navedene tudi v ZVPot-1, trenutno določene v razponu od 3.000 do 40.000 EUR).

Odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, bo za prekršek prav tako kaznovana z globo v višini od 300 do 1.500 EUR.

ZVPot-1 bo uvedel tudi nove globe za najhujše prekrške, ki bodo vključevale globo v višini od 0,5 do 5 odstotkov letnega prometa podjetja v zadevni državi članici oziroma državah članicah EU v predhodnem poslovnem letu, če (i) podjetje ne bo določilo pogodbenih pogojev v jasnem in razumljivem jeziku, (ii) bo podjetje pri svojem poslovanju s potrošniki postavljalo nepoštene pogodbene pogoje, (iii) bo podjetje uporabljalo nepoštene poslovne prakse ali (iv) bo podjetje uporabljalo digitalno vsebino ali digitalne storitve po odstopu od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve ali pri odstopu od pogodbe o digitalnih vsebinah ali digitalnih storitvah, ki so bile sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov. S takšno globo se bo kaznovalo pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. V primeru, ko informacije o letnem prometu ne bodo na voljo, se bo za takšne prekrške pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, kaznovalo z globo od 5.000 do 2.000.000 EUR.

Odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, bo za takšen prekršek prav tako kaznovana z globo v višini od 4.000 do 8.000 EUR.

  1. Podzakonski akti

Predvideno je tudi, da bodo na podlagi ZVPot posodobljeni številni podzakonski akti.

Arhiv