Sprejeti začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja koronavirusa

Sprejeti začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja koronavirusa
Po izdaji odredbe o posebnih ukrepih, ki jo je izdal predsednik Vrhovnega sodišča, ki začasno ureja delovanje slovenskih sodišč v času epidemije COVID-19, je 20. marca 2020 Državni zbor sprejel interventni Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19).
Začasni ukrepi, ki jih uvaja zakon in se nanašajo na sodne in upravne zadeve, so naslednji:
1. v sodnih zadevah:
 • procesni roki (npr. rok za vložitev pripravljalne vloge ali pritožbe), razen v nujnih primerih ne tečejo; predsedniku Vrhovnega sodišča pa je dano pooblastilo, da lahko nekatere od teh nujnih zadev po potrebi določi kot ne nujne.
Med nujne zadeve med drugim spadajo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, v katerih je obdolženec v priporu in zadevah tujcev, ki nimajo prebivališča v Sloveniji, izvršilne zadeve v zvezi z varstvom otrok in preživnino, protesti v zvezi z menicami, postopki glede prisilne poravnave in stečaja itd.
Opozarjamo, da lahko predpisi na posameznih področjih določajo nekatere zadeve kot nujne, zato svetujemo previdnost in posvetovanje o tem, ali zadevni rok teče.
 • materialni roki za uveljavljanje pravic v sodnih postopkih (npr. rok za vložitev izpodbojne tožbe) ne tečejo;
 • roki za vložitev ustavnih pritožb ne tečejo;
 • možnost izključitve javnosti iz katere koli glavne obravnave.
2. v upravnih in drugih javnopravnih zadevah:
 • roki za izvedbo procesnih dejanj strank (npr. vložitev pritožbe zoper upravno odločbo) ne tečejo;
 • roki za izpolnitev materialnih obveznosti strank (npr. obveznosti, naložene strankam z upravno odločbo) ne tečejo;
 • roki za izvajanje kakršnih koli postopkovnih dejanj s strani upravnih organov in drugih organov, vodenja in odločanja v upravnih postopkih, vključno z izdajo odločb, ne tečejo;
 • roki v nujnih posameznih upravnih zadevah v primeru nevarnosti za življenje in zdravje ljudi, javni red, javno varnost ipd., se ne prekinejo. Opozarjamo, da lahko predpisi na posameznih področjih določajo nekatere zadeve kot nujne, zato svetujemo previdnost in posvetovanje o tem, ali zadevni rok teče;
 • roki v prekrškovnih postopkih ne tečejo, razen pri postopkih, povezanih z zadevami iz prejšnje alineje, vendar mora v tem primeru prekrškovni organ obvestiti kršitelja, da rok ni prekinjen;
 • roki za uveljavitev materialnih pravic, ki potečejo v času izvajanja začasnih ukrepov po tem zakonu, se podaljšajo in potečejo 8. dan od datuma prenehanja teh ukrepov. Stranke zaradi začasnih ukrepov ne bodo izgubile možnosti uveljavljanja svojih pravic;
 • vlaganje pisnih ali ustnih vlog, kot tudi dajanje ustnih izjav neposredno pri upravnih organih ni več mogoče, razen vlog za uveljavljanje pravic, ki se obravnavajo v skrajšanem ugotovitvenem postopku (npr. določeni inšpekcijski postopki);
 • ustne obravnave se, z izjemo nujnih zadev, ne bodo izvajale;
 • osebno vročanje upravnih odločb in drugih dokumentov, povezanih z upravnimi postopki, se praviloma ne bo izvajala.
3. pri izvrševanju kazenskih sankcij in drugih javnopravnih zadev:
 • zakon vpliva tudi na izvrševanje kazenskih sankcij in daje direktorjem zaporov širše pristojnosti v zvezi s premestitvijo obsojencev, prekinitvijo zaporne kazni (če ni pomislekov glede varnosti) in celo predčasno izpustitvijo;
 • na podlagi tega zakona je predsednik Notarske zbornice Slovenije pooblaščen za sprejemanje začasnih ukrepov v zvezi z delovanjem notarskih pisarn, zlasti glede načina in omejitve njihovih uradnih ur za stranke. Začasno zaprtje vseh notarskih pisarn je možno na podlagi ukrepa, ki ga lahko sprejme minister, pristojen za pravosodje.
Poleg ukrepov, določenih s tem zakonom, je vladi podeljeno pooblastilo, da lahko za preprečitev širjenja virusne okužbe in nemoteno poslovanje državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil izjemoma sprejme še druge nujne ukrepe na teh področjih.
Začasni ukrepi, ki jih določa zakon, ostanejo v veljavi do odločitve vlade o njihovi ukinitvi, vendar najpozneje do 1. julija 2020.

Arhiv