Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravljalcih alternativnih investicijskih skladov

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravljalcih alternativnih investicijskih skladov

Avtorica: Katra Rangus

24. septembra 2021 je Državni zbor RS sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (v nadaljevanju: ZISDU-3D) in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravljalcih alternativnih investicijskih skladov (v nadaljevanju: ZUAIS-B). Oba zakona sta bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 161/2021 dne 6. oktobra 2021 in stopila v veljavo 21. oktobra 2021.

Z njunim sprejemom se v slovenski pravni red prenašata Direktiva 2019/1160 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o spremembi direktiv 2009/65/ES in 2011/61/EU v zvezi s čezmejno distribucijo kolektivnih naložbenih podjemov (UL L št. 188 z dne 12. julija 2019, str. 106, v nadaljevanju: Direktiva 2019/1160/EU) in Direktiva 2019/2034 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU in 2014/65/EU (UL L št. 314 z dne 5. decembra 2019, str. 64, v nadaljevanju: Direktiva 2019/2034/EU) in sicer v ZISDU-3D v delu, ki se nanaša na KNPVP1 in družbe za upravljanje v ZUAIS-B pa v delu, ki se nanaša na upravljavce alternativnih investicijskih skladov (v nadaljevanju: AIS).

Z ZISDU-3D je v slovenski pravni red prenesena tudi Direktiva (EU) 2019/2162 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o izdajanju kritih obveznic in javnem nadzoru kritih obveznic ter o spremembi direktiv 2009/65/ES in 2014/59/EU (UL L št. 328 z dne 18. decembra 2019, str. 29; v nadaljevanju: Direktiva 2019/2162/EU).

Bistvene spremembe, ki jih prinaša ZISDU-3D

S ciljem prenosa zgoraj navedenih direktiv v slovenski pravni red je na področju poslovanja investicijskih skladov in družb za upravljanje vpeljanih več novih rešitev. ZISDU-3D je določil ravnanje nadzornega organa po prejemu vseh informacij o spremembah glede podružnice družbe za upravljanje v državi članici gostiteljici.

Skladno z Direktivo 2019/1160/EU (drugi odstavek 1. člena) se črtajo določila o tržni komunikaciji z vlagatelji. V zvezi s tem je v postopku sprejema zakona predstavnik Agencije za  trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: ATVP) v razpravi pred Odborom za finance Državnega zbora RS pojasnil, da bodo pravila oglaševanja podana z zavezujočimi smernicami, ki bodo vključevale tudi alternativne sklade oziroma profesionalne vlagatelje. Ob tem je ATVP izpostavil, da bodo poskrbeli za vzpostavitev sistema, ki bo ščitil investitorje skladov.2

S spremembo pogojev trženja enot KNPVP države članice v Republiki Sloveniji je zakonodajalec v smeri zagotavljanja koristi vlagatelju uredil pogoje, s katerimi se v Republiki Sloveniji zagotovijo vse zmogljivosti, ki so potrebne za nemoteno obdelavo naročil vlagateljev, način oddaje naročil, olajšana obdelava informacij in dostop do reševanja pritožb vlagateljev in informacij za zagotavljanje obveščenosti vlagatelja. Družba za upravljanje države članice je dolžna v Republiki Sloveniji, na trajnem nosilcu, zagotoviti tudi relevantne informacije vlagateljem v zvezi z opravili, ki jih opravlja v Republiki Sloveniji, in vzpostaviti pogoje delovanje kot kontaktna točka za komunikacijo z ATVP.

Vse opisane zmogljivosti, vključno z elektronskimi, mora družba za upravljanje države članice na območju Republike Slovenije izvajati v slovenskem jeziku – to pa lahko zagotovi družba za upravljanje države članice sama ali preko pooblaščene osebe.

Z uveljavitvijo ZISDU-3D so dolžne družbe za upravljanje države članice v priglasitvenem dokumentu podati tudi informacije glede izvajanja trženja KNPVP v Republiki Sloveniji ter ostale podatke, potrebne za zaračunavanje pristojbin in dajatev, ki jih zaračunava ATVP.

ZISDU-3D dodatno ureja preklic trženja enot KNPVP države članice v Republiki Sloveniji. Družba za upravljanje države članice lahko prekliče trženje enot KNPVP v Republiki Sloveniji ali posameznih enot KNPVP, samo če imetnike enot KNPVP predhodno obvesti, da lahko v obdobju najmanj 30 delovnih dni od objave ponudbe zahtevajo izplačilo enot KNPVP brez izstopnih stroškov. Namera o prenehanju trženja enot KNPVP v Republiki Sloveniji mora biti objavljena na javno dostopnem mediju. Z učinkom od dneva preklice trženja enot KNPVP je dolžna družba za upravljanje države članice spremeniti ali prekiniti vsa pogodbena razmerja s finančnimi posredniki in drugimi osebami, z namenom preprečiti vse nove ali nadaljnje neposredne ali posredne ponudbe za vpis in vplačilo enot KNPVP države članice, ki je predmet preklica trženja enot KNPVP v Republiki Sloveniji. Vse informacije v zvezi s preklicem morajo biti vlagateljem sporočene v slovenskem jeziku. Tudi po prenehanju trženja enot KNPVP je družba za upravljanje države članice preostalim imetnikom enot KNPVP iz Republike Slovenije dolžna zagotoviti informacije in dokumentacijo o KNPVK države članice v skladu z ZISDU-3, ki ureja obveščanje vlagateljev. Smiselno enaka je ureditev tudi preklica trženja enot vzajemnega sklada v državi gostiteljici.

Nadalje ZISDU-3D spreminja določbe o spremembah priglasitvenega dokumenta, v zvezi s čimer je družba za upravljanje države članice dolžna vsako spremembo najaviti vsaj mesec dni pred njeno uvedbo.

Bistvene novosti, ki jih prinaša ZUAIS-B

S spremembo Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov je zakonodajalec želel omogočiti enostavnejšo, hitrejšo in cenejšo čezmejno distribucijo naložbenih investicijskih skladov v Evropski uniji.

S tem namenom je na novo urejeno in omogočeno predhodno trženje upravljalcev AIS s sedežem v Republiki Sloveniji in upravljalcev AIS države članice EU v Republiki Sloveniji ter pogoji zanj. V fazi predhodnega trženja upravljavec AIS zagotavlja profesionalnim vlagateljem s sedežem v Republiki Sloveniji informacije in sporočila o naložbenih strategijah in idejah za naložbe z namenom, da preveri, ali bi potencialne profesionalne vlagatelje v AIS zanimalo vlaganje v AIS, ki še ni ustanovljen oziroma je že ustanovljen, vendar še ni priglašen za trženje. V okviru predhodnega trženja vlagatelji ne bodo smeli kupovati enote AIS.

S spremembo zakona se pojem profesionalne stranke uskladi z opredelitvijo profesionalne stranke v Direktivi 2011/61/EU.

V skladu z zahtevami Direktive 2019/1160/EU so določeni pogoji za preklic trženja enot AIS. Nov 217.a člen, ki predstavlja prenos četrtega odstavka 2. člena Direktive 2019/1160/EU, je določil jasne pogoje za preklic trženja AIS in AIS države članice v Republiki Sloveniji, s katerimi so ščičeni interesi upravljavcev in vlagateljev v enote AIS. Upravljavec AIS države članice lahko prekliče trženje enot AIS in AIS države članice v Republiki Sloveniji pod pogoji:

  • da je ponudba za odkup ali izplačilo prosta katerihkoli plačil ali odbitkov vseh enot AIS na katere se nanaša preklic in ki jih imajo vlagatelji v Republiki Sloveniji javno na voljo vsaj 30 delovnih dni, ter je naslovljena (neposredno ali posredno prek finančnih posrednikov) posamezno na vse vlagatelje v Republiki Sloveniji, katerih identiteta je znana3,
  • da se namera o preklicu trženja nekaterih ali vseh AIS v Republiki Sloveniji javno objavi, preko javno dostopnega nosilca podatkov,
  • da se spremenijo ali prekinejo pogodbe s finančnimi posredniki z učinkom od datuma preklica trženja AIS, da bi preprečili vse nove ali nadaljnje, posredne ali neposredne ponudbe ali prodajo enot, opredeljenih v uradnem obvestilu.

Z dnem preklica upravljavec AIS države članice prekine vse omenjene ponudbe in prodaje enot AIS, ki so navedene v uradnem obvestilu, ki ga ATVP posreduje nadzorni organ upravljavca AIS države članice.

Upravljavec AIS, ki bo v skladu s predpisanimi pogoji preklical trženje enot AIS, ne bo smel  izvajati predhodnega trženja enot AIS iz obvestila o preklicu ali v zvezi s podobnimi naložbenimi strategijami ali naložbenimi idejami v obdobju 36 mesecev od datuma preklica trženja.

Smiselno enako lahko v skladu z novim 208a. členom upravljavec AIS prekliče trženje enot AIS in AIS države članice v državah članicah, le da uradno obvestilo predloži ATVP.

[1] KNPVP pomeni kolektivni naložbeni podjem za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje. KNPVP je odprt investicijski sklad, ki premoženje zbira javno in:

  • katerega enote je mogoče na zahtevo imetnika oziroma imetnice (v nadaljnjem besedilu: imetnik) unovčiti in izplačati iz sredstev sklada, oziroma investicijski sklad, za katerega je kako drugače ustrezno zagotovljeno, da je cena, po kateri se z njegovo enoto trguje na organiziranem trgu, ves čas enaka njeni izračunani vrednosti oziroma se od nje bistveno ne razlikuje,
  • katerega edini namen je nalaganje sredstev v vrednostne papirje in druge likvidne finančne naložbe po načelih razpršitve tveganj, in
  • ki je ustanovljen ter upravljan v skladu z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Url.l. RS št.: 321/15 s spremembami in dopolnitvami, ZISDU-3) oziroma predpisi držav članic, sprejetimi zaradi prenosa Direktive 2009/65/ES.

[2] Odbor za finance DZ RS: Poročilo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3D), skrajšani postopek, EPA 1993-VIII.

[3] Navedeno se ne uporablja za AIS zaprtega tipa in sklade ustanovljene v skladu z Uredbo 2015/760/EU (Evropski dolgoročni investicijski skladi).

Arhiv