Zadnji rok za vzpostavitev poti za notranjo prijavo po Zakonu o zaščiti prijaviteljev se izteka

Zadnji rok za vzpostavitev poti za notranjo prijavo po Zakonu o zaščiti prijaviteljev se izteka

Avtorica: Nina Ličen

Medtem ko morajo zavezanci v zasebnem sektorju, ki zaposlujejo 250 ali več zaposlenih, in zavezanci v javnem sektorju že imeti vzpostavljene poti za notranjo prijavo, se sedaj ta rok približuje tudi za zavezance v zasebnem sektorju, ki zaposlujejo do 249 zaposlenih. Ti imajo namreč le še dober mesec časa, natančneje do 17. 12. 2023 da vzpostavijo notranje poti za prijavo.

Ta rok veže zavezance v zasebnem sektorju, ki so:

  • subjekti s 50 ali več zaposlenimi;
  • subjekti z manj kot 50 zaposlenimi, vendar najmanj desetimi zaposlenimi, če svojo glavno registrirano dejavnost opravljajo na določenih področjih zdravstva, odpadkov, odplak, vod, sekundarnih surovin in saniranja okolja in
  • subjekti z manj kot 50 zaposlenimi, če jim tako obveznost nalagajo zakoni ali neposredno veljavni predpisi Evropske unije, ki se nanašajo na finančne storitve, produkte in trge ter preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, varnost v prometu in varstvo okolja.

Kakšne so zahteve?

Zavezanci morajo sprejeti interni akt, v katerem predpišejo način vložitve prijave in postopek obravnave notranje prijave. Interni akt mora biti enostavno dostopen in pregleden. Ključno je, da so v njem določeni (i) kontaktni podatki za prejem prijav; (ii) ukrepi za preprečitev dostopa nepooblaščenim osebam do informacij ter (iii) zaupnik. Predpisan mora biti tudi način obveščanja notranjih organizacijskih enot, ki je odgovoren za odpravo kršitev, ter način seznanitve vodstva o obravnavi prijave.

Z namenom v največji možni meri zaščititi prijavitelje, je zavezanec dolžan med drugim imenovati zaupnika, katerega vloga je preizkus in obravnava prijave kršitev ter nudenje informacij prijavitelju, kot so informacije glede povračilnih ukrepov, zaščite, drugih postopkov itd. Za sam prejem in evidentiranje prijav pa lahko zavezanec določi tudi administrativno osebje ali informacijsko podprt način prejema in evidentiranja prijav.

Za subjekte z manj kot 250 zaposlenimi so te zahteve nekoliko poenostavljene, saj si ti lahko delijo sredstva za prejemanje prijav in preiskave prijavljenih kršitev.

Postopek obravnave prijave mora zagotavljati popolnost, celovitost in zaupnost informacij, hkrati pa mora preprečiti nepooblaščenim osebam zavezanca dostop do vsebine prijave, podatkov o prijavitelju in o osebah, ki jih prijava zadeva.

Za pomoč pri vzpostavitvi notranje poti in pripravi notranjega akta ter v izogib globam v višini od 1.000 EUR do 6.000 EUR nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo pomagali.

Arhiv