Sklepanje pogodb po pravilih FIDIC – (ne)skladnost podčlena 20.1 s slovenskim pravnim redom

Sklepanje pogodb po pravilih FIDIC – (ne)skladnost podčlena 20.1 s slovenskim pravnim redom

Avtor: Miha Hočevar

V obdobju ponovnega zagona gospodarstva bo pozornost v veliki meri usmerjena tudi na večje investicijske projekte.[1] Pravna razmerja slednjih so pogosto urejena z avtonomnimi pravnimi viri, najpogosteje s t.i. pravili FIDIC.[2] Ker pa so takšna pravila po svoji naravi lex contractus, lahko pride do kolizije s kogentnimi predpisi merodajnega prava.

Pri tem sta posebej problematična prvi in drugi odstavek podčlena 20.1 pravil FIDIC, ki določata, da mora izvajalec, ki meni, da je upravičen do dodatnega plačila in/ali podaljšanja roka, takšen zahtevek notificirati na predpisan način, v predpisanem roku 28 dni, sicer izgubi vse pravice iz tega naslova. Razvidno je, da predmetna določba predpisuje materialni prekluzivni rok.

Pogodbeno predpisovanje tovrstnih rokov pa je sporno z vidika slovenskega prava, natančneje 345. člena Obligacijskega zakonika (OZ)[3]. Analiza predmetnega vprašanja s pomočjo uporabe pravnih argumentov in metod razlage utrdi misel, da je določilo podčlena 20.1 v nasprotju s kogentno normo OZ ter posledično nično.

Skladno s takšnim spoznanjem je priporočljivo, da pogodbene stranke pri sklepanju in izpolnjevanju pogodbe, ki se sklicuje na uporabo pravil FIDIC, ravnajo pragmatično ter predmetni določbi ne dajo veljave. S tem se lahko  izognejo nevšečnostim, ki jih povzroči situacija, ko ničnost pogodbenega določila šele post festum ugotovi sodišče.

Več o sami določbi podčlena 20.1 pravil FIDIC, omenjeni teoretični analizi, potencialno relevantni sodni praksi ter ostalih argumentih si preberite v članku (Ne)skladnost podčlena 20.1 pravil FIDIC s slovenskim pravnim redom, ki je naročnikom Pravne Prakse dostopen na: https://www.pravnapraksa.si/LITE/Besedilo.aspx?SOPI=L010Y2020V20-21P23-24N1

[1] Največji in najpomembnejši je prav gotovo projekt Drugi tir železniške proge Divača–Koper. Pri pregledu njegove razpisne dokumentacije lahko opazimo določbo: »Pravice in obveznosti pogodbenih strank pri izvajanju razpisanih del so določene s pogodbo, katere sestavni del so tudi “Splošni pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik”; FIDIC, prva izdaja 1999 – rdeča knjiga (v nadaljevanju: Splošni pogoji pogodb) ter naročnikovi “Posebni pogoji pogodb”.« Dosje javnega naročila 002088/2020, dostopno na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=348017

[2] Teksti, ki jih v pomoč udeležencem gradbenih razmerij pripravlja Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev (FIDIC) in imajo naravo splošnih pogodbenih pogojev. Predmet tega prispevka so najpogosteje uporabljeni teksti – Rdeča, Rumena in Srebrna knjiga. Za več glej Jaeger, Axel-Volkmar, Hök, Götz-Sebastian: FIDIC – A Guide for Practitioners, Springer, Berlin 2010.

[3] Ur. l. RS, št. 97/07 – UPB in nasl.

Arhiv