Sprejeti novi začasni ukrepi v zvezi s sodnimi zadevami

Sprejeti novi začasni ukrepi v zvezi s sodnimi zadevami

Avtorja: Helena Butolen, Lenart Kmetič

Na podlagi 4. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) (ZZUSUDJZ), o sprejemu katerega smo poročali v naši objavi z dne 20. 3. 2020, je predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije dne 30. 3. 2020 sprejel novo Odredbo o posebnih ukrepih (»Odredba«), s katero so bili sprejeti nekateri dodatni ukrepi v zvezi s sodnimi postopki.

1. Zmanjšanje obsega zadev, ki se štejejo za nujne

Bistvena novost, ki jo uvaja nova Odredba, je v tem, da je več zadev, ki sicer spadajo med nujne, Vrhovno sodišče določilo kot ne-nujne, kar pomeni, da v času veljavnosti Odredbe slovenska sodišča v njih ne bodo opravljala narokov in ne bodo odločala.

Med te, sedaj ne‑nujne zadeve, med drugim sodijo postopki prisilne poravnave in stečaja, kar pomeni, da do preklica oziroma spremembe uvedenih začasnih ukrepov sodišča ne odločajo več o predlogih za začetek postopka stečaja ali prisilne poravnave. Prav tako v že uvedenih insolvenčnih postopkih ne tečejo roki za prijavo oziroma preizkus terjatev, vložitev izpodbojne tožbe, predložitev otvoritvenega poročila, itd.

Odredba iz kroga nujnih zadev izločuje tudi posamezna dejanja v zadevah zavarovanja (in sicer tista dejanja, ki zahtevajo osebne stike in niso nujna za odvrnitev nevarnosti za življenje in zdravje ljudi ali premoženja večje vrednosti), menične in čekovne proteste ter menične tožbe, popise zapustnikovega premoženja, spore glede odvzema vozniškega dovoljenja in še nekatere druge zadeve, vključno z nekaterimi zadevami, ki se v upravnih sporih vodijo po posameznih področnih zakonih (npr. upravni spori po Zakonu o informacijskem pooblaščencu, Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in drugih).

2. Drugi ukrepi v zvezi s sodnimi zadevami

Podobno kot že prej sprejeta Odredba predsednika Vrhovnega sodišča o posebnih ukrepih z dne 13. 3. 2020, tudi nova Odredba uvaja nekatere druge ukrepe, ki se nanašajo na stik sodišč s strankami in splošno javnostjo. Tako fizičen dostop do sodišč, razen v nujnih zadevah, ni mogoč, stranke pa lahko vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo. Komunikacija s sodišči je zagotovljena v času uradnih ur preko objavljenih telefonskih številk in elektronskih naslovov.

Naroki, seje in zaslišanja v nujnih zadevah se, če je to mogoče, izvedejo preko videokonference. Sodnik ali predsednik senata lahko tudi začasno izključi javnost celotne glavne obravnave ali njenega dela oziroma določi druge primerne varovalne ukrepe.

Začasni ukrepi, ki jih uvaja Odredba, veljajo do njihovega preklica, najdlje pa do 1. julija 2020. Z uveljavitvijo Odredbe je prenehala veljati prej veljavna Odredba predsednika Vrhovnega sodišča o posebnih ukrepih z dne 13. 3. 2020.

Arhiv