Nova odredba predsednika Vrhovnega sodišča o posebnih ukrepih v zvezi s sodnimi zadevami

Nova odredba predsednika Vrhovnega sodišča o posebnih ukrepih v zvezi s sodnimi zadevami

Avtorja: Helena Butolen, Lenart Kmetič

Predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije je dne 4. maja 2020 sprejel novo Odredbo o posebnih ukrepih (»Odredba«), ki določa postopno sproščanje predhodno vzpostavljenih posebnih ukrepov pri delovanju sodišč. Odredba tako logično sledi zadnjim spremembam Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (»Zakon o začasnih ukrepih«), o sprejemu katerih smo že poročali v naši objavi z dne 2. maja 2020.

1. Odločanje sodišč

Odredba razlikuje med možnostmi delovanja sodišč v nenujnih in v nujnih zadevah.

V nenujnih zadevah lahko sodišča od uveljavitve Odredbe dalje opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja, če je varno opravo teh dejanj mogoče zagotoviti ob spoštovanju ukrepov, ki ji določi predsednik Vrhovnega sodišča (podrobneje opredeljeni v nadaljevanju), ter na način, da se ne širi virusna okužba in je zagotovljeno zdravje in življenje ljudi. Procesni roki v teh zadevah, navkljub vročenemu sodnemu pisanju, ne tečejo.

V nujnih zadevah pa lahko sodišča delujejo tako, kot je to določeno s 83. členom Zakona o sodiščih, torej lahko opravljajo naroke in odločajo, roki v teh zadevah pa nemoteno tečejo. Pri tem pa je treba upoštevati, da se z Odredbo spreminja obseg zadev, ki se na podlagi določil Zakona o sodiščih sicer štejejo kot nujne, in sicer se na podlagi Odredbe med nujne zadeve ne štejejo:

  • posamezna dejanja v zadevah zavarovanja (in sicer tista dejanja, ki zahtevajo osebne stike in niso nujna za odvrnitev nevarnosti za življenje in zdravje ljudi ali premoženja večje vrednosti);
  • menični in čekovni protesti ter menične tožbe;
  • popisi zapustnikovega premoženja;
  • zadeve prisilne poravnave in stečaja, v katerih do vključno 30. marca 2020 ni bil izdan sklep o začetku postopka;
  • zadeve za odvzem premoženja nezakonitega izvora in
  • zadeve, ki se v upravnih sporih vodijo po posameznih področnih zakonih (npr. upravni spori po Zakonu o informacijskem pooblaščencu, Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in drugih).

2. Način poslovanja sodišč

Predsednik Vrhovnega sodišča je z Odredbo podrobneje opredelil tudi posamezne ukrepe, ki urejajo način poslovanja sodišč. Tako je, razen v nujnih zadevah, vloge še vedno mogoče vlagati zgolj po pošti ali, kjer je to mogoče, preko portala eSodstvo. Komunikacija s sodišči je v nenujnih zadevah zagotovljena v času uradnih ur preko objavljenih telefonskih številk in elektronskih naslovov.

Sodišča so dolžna, kjer je to prostorsko mogoče, določiti vstopno točko v sodno stavbo za stranke, pooblaščence in druge osebe, ter vstopno točko za sodnike in sodno osebje. Dostop do sodišč je za nevabljene osebe mogoč le ob predhodni najavi preko telefona ali elektronskega naslova.

Naroki, seje in zaslišanja v nujnih zadevah se, če je to mogoče, praviloma izvedejo preko videokonference. Kadar se izjemoma izvede narok v prostorih sodišča, mora biti razdalja med prisotnimi vsaj dva metra, pri čemer morajo vsi nositi zaščitno opremo, prostor pa mora biti razkužen.

Odredba predvideva tudi možnost izključitve javnosti, in sicer lahko sodnik ali predsednik senata začasno izključi javnost celotne glavne obravnave ali njenega dela oziroma določi druge primerne varovalne ukrepe.

Poleg zgornjih in drugih ukrepov, ki jih določi predsednik Vrhovnega sodišča, lahko predsedniki posameznih sodišč sprejmejo dodatne druge ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe. Odredba, tako kot tudi Zakon o začasnih ukrepih, torej predvideva možnost različnih ukrepov posameznih sodišč, zato lahko pričakujemo, da praksa delovanja sodišč po državi ne bo povsem poenotena.

Posebni ukrepi, ki jih uvaja Odredba, so stopili v veljavo 5. maja 2020 in veljajo do njihovega preklica, najdlje pa do 1. julija 2020. Z uveljavitvijo Odredbe sta prenehali veljati prej veljavni Odredbi predsednika Vrhovnega sodišča o posebnih ukrepih z dne 30. marca 2020 in z dne 8. aprila 2020.

 

Arhiv