Vlada hiti na pomoč: Predlog Mega korona zakona

Vlada hiti na pomoč: Predlog Mega korona zakona

Slovenska vlada je včeraj predstavila predlog t.i. Mega korona zakona, ki predstavlja ukrepe za takojšnjo pomoč gospodarstvu in prebivalcem.

Besedilo predlaganega zakona še ni javno dostopno, tako da kar nekaj vprašanj ostaja odprtih. Vlada namerava končno različico besedila pripraviti in jo poslati v potrditev v Državni zbor do konca tega tedna. Tekom postopka bo predlog verjetno podvržen še številnim spremembam.

Poleg tega je Vlada že napovedala nove zakonodajne pakete, ki bodo javnosti predstavljeni v naslednjih tednih.

Predlagane rešitve lahko razdelimo na šest sklopov:

1. Ohranitev delovnih mest

Interventni zakon, ki ga je Državni zbor sprejel 20. marca 2020, predvideva delno povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki so bili poslani na začasno čakanje na delo doma. Ta pravica je omejena na delodajalce, ki ne morejo zagotavljati dela več kot 30% svojih delavcev. Novi predlog te omejitve ne vsebuje več in torej daje možnost delnega povračila nadomestila plač vsem delodajalcem.

Nova shema povračil naj bi bila sledeča:

  • V kolikor delodajalec ne bo mogel zagotoviti dela več kot 30% svojih delavcev, mu bo država povrnila celotno nadomestilo plače.
  • Država bo nadomestila 20% neto nadomestila plače vsem drugim delodajalcem, ki so delavce poslali na začasno čakanje na delo doma. V povezavi s tem predlogom ni popolnoma jasno, ali je 20% povračilo mišljeno kot dodatek k 40% povračilu, ki ga je Državni zbor potrdil prejšnji teden, ali je to povsem nov odstotek povračila.
  • Prispevke za socialno varnost delavcev, ki čakajo na delo doma, bo namesto delodajalca plačala država.

Predlagani ukrepi spreminjajo tudi pravila glede plačil med bolniško odsotnostjo. V primeru, ko bo delavec izrabil bolniško odsotnost v času epidemije, bo nadomestilo plače v celoti krito s strani Zavoda za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije že od prvega dne bolniške odsotnosti.

Istočasno je Vlada predlagala nagrade za javne uslužbence zaradi preobremenjenosti, ki je posledica epidemije (višina nagrade bo od 10% do 200%). Na novinarski konferenci je predsednik Vlade pozval podjetja v zasebnem sektorju, naj storijo enako – prej omenjeni ukrepi bi morali podjetjem omogočiti dovolj manevrskega prostora za to.

2. Izboljšanje socialnega položaja ljudi z manjšimi dohodki

Predlog omogoča izravnavo položaja vseh delavcev, ki ne morejo opravljati dela. Skladno s trenutno veljavno zakonodajo so delavci, ki ne morejo priti na delo zaradi prepovedi javnega prometa ali zaradi varstva otrok, upravičeni do nadomestila plače v višini 50% plače. Mega korona zakon bi povišal ta odstotek in ga izenačil s tistim, ki ga prejmejo delavci, ki začasno čakajo na delo doma (tj. 80%).

Vsi delavci, katerih pogodbe o zaposlitvi bodo prekinjene tekom epidemije, bodo upravičeni do nadomestila za brezposelnost od prvega dne dalje. Ko bo epidemija končana, bo njihov položaj ponovno ocenjen, pravice pa odmerjene po veljavni zakonodaji.

Predlog uveljavlja tudi neplačevanja javnih storitev, ki se trenutno ne izvajajo (na primer vrtci).

3. Ukrepi za pomoč samozaposlenim

Vlada predlaga, da bi država plačevala prispevke za socialno varnost vsem samozaposlenim, prizadetim zaradi vpliva epidemije. Samozaposleni, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti oziroma jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, bodo s strani države lahko prejemali temeljni mesečni dohodek v višini 70% minimalne plače.

Do te izredne pomoči bodo upravičeni vsi samozaposleni, bodo pa za to morali podati izjavo, s katero bodo razglasili prizadetost zaradi epidemije COVID-19. Te izjave bodo javno dostopne, poleg tega pa se bo naknadno preverila tudi njihova utemeljenost. V kolikor se bo izkazalo, da so navedeni podatki neresnični, bodo samozaposleni morali vrniti prejeta sredstva.

Predlog uvaja tovrstne ukrepe za dva meseca, to obdobje pa se bo lahko glede na stanje krize tudi podaljšalo.

Dodatni ukrep predviden za samozaposlene je odložitev plačila akontacije dohodnine do dokončne odmere dohodnine za leto 2020.

4. Ukrepi za izboljšanje likvidnosti podjetij ter za pomoč raziskovalnim projektom s področja zdravja

Skladno s predlogom bodo do konca trajanja epidemije COVID-19 vsi pokojninski prispevki zaposlenih, ki delo še vedno opravljajo, poravnani iz proračunskih sredstev.

Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb bo začasno zamrznjeno.

Z namenom izboljšanja likvidnosti podjetij vladni predlog vsebuje vzpostavitev garancijske sheme in odkup terjatev do slovenskih podjetij s strani slabe banke ali drugega državnega subjekta. Pomemben predlog je skrajšanje rokov za plačilo zasebnim dobaviteljem iz javnih sredstev na 8 dni. Hkrati je zamrznjeno tudi uveljavljanje pogodbenih kazni za zamude pri izvajanju dobav in storitev po pogodbah z javnim sektorjem.

Neporabljena sredstva Evropskega Socialnega Sklada bodo usmerjena k podjetjem in institucijam, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem cepiv ter ostalih zaščitnih sredstev, ki pomagajo pri obvladovanju epidemije COVID-19.

5. Zmanjšanje sejnin in plač

Vladni predlog določa, da naj se sejnine in ostala denarna nadomestila, izplačana članom nadzornih svetov družb, ki so posredno ali neposredno v večinski državni lasti, zmanjšajo za 30%. Enako zmanjšanje je za celotno trajanje epidemije predvideno za plače določenih javnih funkcionarjev.

6. Ukrepi za pomoč kmetijskemu sektorju

Predlagani ukrepi vključujejo finančno pomoč nosilcem in članom kmetijskih gospodarstev, predvsem v obliki nadomestila v višini 80% minimalne plače za zbolele, plačilo ali odlog plačila prispevkov za socialno varnost, 50% znižanje katastrskega dohodka, nadomestilo za izpad prihodka itd.

Arhiv