Koronavirus v Sloveniji: ukrepi za pomoč gospodarstvu

Koronavirus v Sloveniji: ukrepi za pomoč gospodarstvu

Avtorici: Špela Remec, Maruša Polak

Zaradi hitrega razvoja dogodkov ta prispevek sproti ažuriramo.

Slovenija je zaradi izbruha epidemije COVID-19 uvedla določene ukrepe, s katerimi želi podpreti podjetja, ki poslujejo v Sloveniji. Državni zbor je sprejel več interventnih zakonov, ki vsebujejo tudi ukrepe za podporo podjetij. S svojimi ukrepi podjetjem pomagata tudi Slovenska izvozna in razvojna banka (“SID banka”) in Slovenski podjetniški sklad (“SPS”).

Interventni zakoni

Od 13. marca 2020, ko je bila v Sloveniji zaradi COVID-19 razglašena epidemija, je državni zbor z namenom omilitve učinkov in posledic epidemije sprejel več interventnih zakonov. Veliko ukrepov je namenjenih podpori gospodarstva in smo jih povzeli v ločenih prispevkih med našimi COVID-19 objavami.

SID banka

Skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (“MGRT”) bo SID banka malim in srednjim podjetjem (“MSP-jem”) in velikim podjetjem ponudila finančne produkte v skupni višini 800 milijonov EUR, od tega za 200 milijonov EUR novih oz. prilagojenih produktov ter 600 milijonov EUR obstoječih produktov. Finančni produkti so na trgu na voljo od aprila 2020 dalje. Sredstva so namenjena predvsem reševanju likvidnostnih težav podjetij, vključno z likvidnostjo pri dobavi storitev in produktov, težav zaradi zmanjšanega povpraševanja, izpada proizvodnje, težav v dobaviteljskih verigah in težav pri investicijah. Ukrepi obsegajo tudi zavarovanja in refinanciranja bančnih kreditov.

Neposredno financiranje podjetij v času izbruha COVID-19 (SDMKV)

V okviru neposrednega financiranja podjetij je pri SID banki na voljo neposredno kreditiranje za podjetja, v katerih je zaradi epidemije COVID-19 prišlo do izrednega izpada dohodkov. Krediti so na voljo tako velikim podjetjem kot tudi MSP-jem in sicer za zagotavljanje likvidnosti ter ponudbe proizvodov in storitev, povezanih z izvajanjem ukrepov zaradi širjenja COVID-19.
Podjetja lahko v okviru programa neposrednega financiranja za olajšanje poslovanja v času epidemije prejmejo kredite v višini od 100.000 EUR do 7 milijonov EUR, v primeru, da imajo status MSP oziroma v primeru velikih podjetij do 12 milijonov EUR. Obrestna mera je ugodna in je praviloma nižja od tržnih (status pomoči de minimis). Krediti imajo ročnost od 2 do 12 let. Podjetje mora za pridobitev kredita izpolnjevati določene pogoje glede dejavnosti, poslovanja in zaposlovanja.

Financiranje MSP (MSP 9)

SID banka je objavila nov program neposrednega financiranja v okviru obstoječega posojilnega sklada, ki je namenjen podjetjem, ki se soočajo z likvidnostnimi posledicami izbruha epidemije COVID-19 in tistim, ki proizvajajo proizvode ali opravljajo storitve, ki prispevajo k zdravljenju in preprečevanju širjenja nalezljive bolezni COVID-19 pri izvajanju javnih zdravstvenih storitev.

Sredstva kredita v višini od 100.000 EUR do 7 milijonov EUR so namenjena samostojnim podjetnikom, MSP-jem in zadrugam za kritje stroškov nabave osnovnih sredstev, materiala, storitev, kot tudi za kritje stroškov dela in stroškov v zvezi z opravljanjem dela podjetnika. Program omogoča pridobitev kredita pod ugodnimi pogoji, ki pa je pogojen z določenimi zahtevami glede poslovanja kreditojemalca in namena uporabe sredstev kredita.

Prilagojeni programi posrednega financiranja

Nekatere poslovne banke in hranilnice (Abanka, Addiko Bank, Gorenjska banka, Hranilnica Lon, NKBM in Sberbank) so pristopile k prilagojenim programom posrednega financiranja, po katerih najmanjša in največja vrednost kredita nista omejeni in ki omogočajo pridobitev kreditov pod ugodnimi pogoji.

Na voljo so štirje programi posrednega financiranja:

  • program Financiranje razvoja konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacije, ki je namenjen rasti in razvoju MSP-jev ali internacionalizaciji poslovanja podjetij vseh velikosti;
  • program Financiranje regionalnega in družbenega razvoja, ki je namenjen financiranju projektov vezanih na telekomunikacijsko, transportno-prometno, športno, kulturno, zdravstveno, turistično in drugo infrastrukturo ali stanovanjsko oskrbo na posebnih področjih (neprofitna stanovanja, stanovanja za mlade, domovi za ostarele in oskrbovana stanovanja);
  • program Financiranje razvoja družbe znanja in inovativnega podjetništva, ki je namenjen financiranju projektov vezanih na (i) raziskave, razvoj, inovacije in nove tehnologije, (ii) izobraževanje, (iii) izobraževalno infrastrukturo ali (iv) zaposlovanje oseb specializiranih kvalifikacij in znanj; in
  • program Financiranje razvoja okolju prijazne družbe in proizvodnje, ki je namenjen financiranju projektov vezanih na (i) okoljevarstvo (zlasti varstvo voda, oskrba s pitno vodo, ravnanje z odpadki, zmanjševanje onesnaženosti zraka ipd.), (ii) obnovljive vire energije, (iii) učinkovito rabo energije ali (iv) okolju prijazno proizvodnjo in proizvode.
Financiranje naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma (TURIZEM 1)

SID banka je spremenila tudi pogoje posojilnega sklada trajnostni turizem. Posojilo je tako lahko namenjeno tudi za obratni kapital ali za naložbe v izgradnjo, obnovo ali nakup in obnovo turističnih objektov.

V okviru programa SID banka nudi kredite v višini od 100.000 EUR do 20.000.000 EUR na projekt, ko gre za naložbo v izgradnjo, obnovo ali nakup in obnovo turističnih objektov ter kredite za obratni kapital v višini od 100.000 EUR do 7.000.000 EUR na kreditojemalca v primeru MSP-jev oziroma do 20.000.000 EUR za velike samostojne podjetnike, velika podjetja oz. zadruge. Kredit, ki je odobren pod ugodnimi pogoji, lahko pridobijo podjetja, ki izpolnjujejo določene pogoje glede poslovanja, dejavnosti in zaposlovanja.

Financiranje zdravstvenih zavodov in ustanov

SID banka omogoča financiranje zdravstvenih zavodov in ustanov za nakup zaščitne opreme, materiala ali naročil storitev zaradi epidemije COVID-19 ter garancije za dobave zaščitnega materiala in opreme.

Dodatna ponudba zavarovanja kreditov za blažitev posledic epidemije COVID-19

Zavarovanje bančnih garancij omogoča podjetjem dostop do bančnih garancij, ki so potrebne za nemoteno izvajanje izvoznih poslov. Poleg zavarovanja storitvenih garancij razširjeni program nudi tudi možnost zavarovanja plačilnih garancij. Če je zavarovanec izvoznik, uživa zavarovalno kritje za rizik upravičenega unovčenja garancije zaradi nastopa nekomercialnih rizikov. Če je zavarovanec banka, uživa zavarovalno kritje za rizik unovčenja garancije iz katerega koli razloga.

Omogočena je tudi sklenitev kreditnih zavarovanj za dane avanse za dobavo respiratorjev, mask in druge zaščitne opreme.

Pri vseh instrumentih zavarovanja, ki so na voljo pri SID banki pa je odslej mogoče večje, 95 % zavarovalno kritje za izvoznike za poslovne terjatve in znižana 20 % zahtevana slovenska komponenta (pri nekaterih zavarovanjih pa te zahteve sploh ni).

Odlog plačila kredita za obstoječe komitente

Podjetja, ki so obstoječi komitenti SID Banke in  katerih poslovanje je že oteženo ter zaznavajo poslabšanje finančnega položaja lahko zaprosijo za odlog plačila kredita.

Slovenski podjetniški sklad (SPS)

SPS v sodelovanju z MGRT nudi paket ukrepov namenjenih mikro podjetjem ter MSP-jem:

Likvidnostni kredit (P7C)

Razpis za likvidnostne kredite v znesku od 40.000 EUR do 125.000 EUR. Krediti so namenjeni odpravi likvidnostnih težav mikro podjetij, MSP-jev in zadrug, pri čemer je prednost dana dejavnostim hotelirstva, gostinstva, turističnih storitev, dobavne verige za avtomobilsko industrijo, storitev transporta in ostalih predelovalnih dejavnosti.

Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2020)

SPS je prilagodil pogoje meril za ocenjevanje vlog na razpis P1 plus 2020 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Tako je garancijska shema namenjena tudi financiranju izključno obratnih sredstev za tekoče poslovanje, vključno s kritjem plač zaposlenih. Maksimalni znesek likvidnostnega kredita za obratna sredstva je za mikro in mala podjetja omejen na 100.000 EUR, za srednje velika podjetja na 200.000 EUR. Poleg kreditov za obratna sredstva je v sklopu razpisa P1 plus 2020 mogoče pridobiti tudi kredite za financiranje investicijskih projektov. V tem primeru znaša višina posameznega kredita do 1,25 mio EUR.

Dne 8. maja 2020 je SPS še dodatno prilagodil merila razpisa in vzpostavil novo kreditno-garancijsko  linijo C.19 – Mikrogarancije za MSP – za kritje škode zaradi virusa COVID-19, ki jo podjetja lahko uporabijo v primeru, da obratna sredstva potrebujejo za razvoj oz. širitev dejavnosti in s tem za krepitev podjetniške aktivnosti ali za namen premagovanja finančnih težav pri poslovanju, nastalih zaradi virusa COVID-19. Za razliko od prej omenjenih kreditno-garancijskih linij lahko na linijo C.19 kandidirajo tudi podjetja z glavno dejavnostjo v okviru šifre dejavnosti “G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil”, sicer za bančni kredit veljajo enaki pogoji, kot so opisani zgoraj.

Na razpis se lahko prijavijo mikro podjetja in MSP, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo dodatne pogoje glede zaposlovanja, letnega prometa, bilančne vsote in stroškov projekta.

SPS zagotavlja, da je postopek pridobitve garancije enostaven in hiter – povprečen čas od oddaje vloge do odobritve znaša 1 mesec. Podjetja lahko svoje vloge oddajo  5. septembra, 20. septembra, 5.oktobra in 20. oktobra 2020.

Sodelujoče banke: Gorenjska Banka, BKS Bank, Addiko Bank, Deželna Banka Slovenije, Sberbank, Abanka, Intesa Sanpaolo, NKBM, NLB, SKB, Sparkasse, Hranilnica Lon, Primorska hranilnica Vipava, Delavska hranilnica ter Unicredit.

Za že obstoječe prejemnike garancij za bančne kredite pa je SPS sodelujočim bankam dal soglasje, da za že odobrene kredite omogočijo dodatni moratorij za dobo do 6 mesecev, pri tem pa ostane datum zaključka kredita nespremenjen. V primeru, da banka na podlagi Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) kreditojemalcu odobri odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje največ 12 mesecev in rok odplačila kredita za čas trajanja odloga, se veljavnost garancije SPS podaljša za čas trajanja odloga plačila.

Mikrokrediti za podjetja na problemskih območjih (območja z visoko brezposelnostjo in obmejna območja) (P7R 2019)

Na voljo je skupno 12,9 mio EUR sredstev za kredite v višini od 5.000 do 25.000 EUR za (i) materialne investicije v poslovne prostore, (ii) nematerialne investicije v patentne pravice ali licence in (iii) investicije v obratna sredstva, kot so plače, stroški materiala, trgovskega blaga ipd.

Drugi ukrepi SPS
  • Začasno zaprtje vavčerja za tržne raziskave tujih trgov;
  • Zaprtje javnega razpisa P4D 2019-2023 – Spodbude za digitalno transformacijo MSP;
  • Spremenjeni pogoji vavčerskih pozivov: roki za oddajo se podaljšajo za 3 mesece, vloge se oddajo elektronsko preko ePortala SPS z digitalnim potrdilom;
  • Podaljšanje roka za oddajo vloge v razpisu spodbude za digitalno transformacijo MSP do 1. 9. 2020;
  • V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) lahko SPS odobri kreditojemalcu odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje največ 12 mesecev, če posamezne obveznosti iz kreditne pogodbe, za katero kreditojemalec zahteva odlog plačila, še niso zapadle v plačilo.

Arhiv